islam dan demokrasi

October 16, 2008

Islam Dan Demokrasi

 

  Islam telah menolak konsep demokrasi kerana ia mendaulatkan kuasa rakyat.Konsep kedaulatan rakyat yang berpaksi kepada prinsip suara majority bermakna rakyat adalah sumber kekuasaan yang tertinggi dalam Negara..bagi Maududi  prinsip  demokrasi menjadikan kehendak-kehendak Tuhan hanya berada di pinggiran sahaja.Justeru itu Maududi mengecam konsep kedaulatan  rakyat dan demokrasi sebagai syirik (menyukutukan Tuhan), Bahkan ianya boleh menjebakkan seseorang kearah ilhad (menidakkan kekuasaan Tuhan sama sekali). Dengan yang demikian , maududi merumuskan secara tegas bahawa “demokrasi secara fundamental bertentangan dengan Islam”.101

-John L. Esposito dan John o. Voll, Islam and Democracy, hlm.100-109.

 

Maududi seterusnya mengemukakan altenatif kepada idea demokrasi.Beliau menganjurkan konsep hukumat ilahiyyat (kedaulatan Tuhan)dan khilafat-insaniyyat (kekhalifahan rakyat). Bagaimanapun , kedaulatan Tuhan tidak bermakna Tuhan secara langsung mengambil keputusan-keputusan politik dalam Negara,melainkan Dia memberi keputusan-keputusan dalam syari’ah yang harusdi jalankann oleh pemerintah sebagai ‘khalifah Tuhan” di Negara itu.Maududi juga dengan keras menolak tanggapan yang mendakwa bahawa konsep “kekuasaan Tuhan” adalah bersamaan dengan konsep “teokrasi” seperti yang berkembang di Eropahdalam abad pertengahan . teokrasi di Eropah adalah ciptaan pastur-pastur Katolik. Mereka mabuk dengan kuasa atas nama Tuhan.Apa yang telah terjadi , pastur-pastur tersebut telah mempertuhankan diri mereka sendirii.Islam , kata Maududi,”tidak membenarkan pemerintahan teokrasi yang dipimpin oleh golongan agama atau ulama.. Dalam sebuah Negara Islam , kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Islam dalam Negara yang melaksanakan kekuasaanya serasi dengan petunjuk al-Quran dan as-sunnah. Jadi, pemerintahan yang dikiehendaki Islam , menurut Maududi, dapat di sebut sebagai  a divine democratic government (pemerintahan demokratis yang berdasarkan ketuhanan).Maududi seterusnya gemar menggunakan istilah theo-democracy (demokrasi ketuhanan) sebagai altenatif yang terbaik dalam polemik Islam dan demokrasi.11

-Ibid.,

 

Sikap tegas Maududi terhadap perlaksanaan prinsip demokrasi Barat liberal itu, tidak bermakna pendiriannya tidak ada tolak ansur dalam menghadapi sittuasi sosio-politik tempatan.Dalam hubungan ini ,terdapat pandangan-pandangan yang menyebut bahawa Maududi bersikap realistic terhadap prinsip dan amalan demokrasi .Ada pandangan yang menyebut bahawa Maududi bersetuju supaya peluang hendaklah di berikan kepada amalan demokrasi untuk dilaksanakan sepenuhnya dalam Negara-negara islam termasuk di Pakistan.dr. Muhammad ‘Imaarah turut mempertahankan pendirian Maududi sebagai seorang pemimpin gerakan Islam yang masih memilikipemikiran yang terbuka.Katanya adalah benar bahawa Maududi tidak bersetuju dengan doktrin demokrasi, akan tetapi tentangan Maududi adalah kerana factor politik dan budaya di Negara India yang majority penduduknya beragama Hindu.12-

-Muhammad ‘imarah, As-Sahwah al-Islamiyyatu wa al-Tahaddi al-Hidari (kahirah; Daru ‘s-Shruq, 1991),hlm.117.

Maududi berpendapat bahawa system demokrasi yang diamalkan di Negara India tidak adil sehingga ia boleh menimbulkan satu keadaan yang merbahaya kepada minority umat Islam di Negara tersebut. Menurut Maududi jika prinsip majority dipakai dalam konteks Negara demokrasi India yang dikuasai oleh majority penganut Hindu , sudah pasti umat Islam akan terus ditindasdengan secara berleluasa.13

-ibid.,

Muhammad ‘Imarah ,seorang ilmuan Mesir, menyamakan sentiment Maududi yang menolak pemerintahan sivil (al-hakimiah al-bashariyyah) dengan apa yang telah berlaku kepada pendokong-pendokong mazhab Syi’ah yang telah mengkafirkan pemerintahan zalim dinasti Umayyah sehingga mereka tidak mahu pemerintahan sivil, sebaliknya menekankan keperluan mewujudkan pemerintahan Ketuhanan (al-hakimat al-ialhiyyah).14-muhammad I’marah,”Nazariyyah al-Hakimiyyah al-Ilahiyyah fi fikr al-Maududi,”hlm.156.

 

Al-Banna sendiri menunjukkan iltizamnya kepada doktrin dan amalan demokrasi apabila beliau pernah memasukki beberapa pilihanraya  di Mesir bersama dengan rakan-rakan yang lain sebelum berlaku tragedi pembunuhan keatas dirinya pada tahun 1952.

 

Pendirian Qutb tentang demokrasi adalah keras.Ini dapatdilihat dalam karya pentingnya Ma’alim fi at-Tariq (Petunjuk Di Sepanjang Jalan)

 

Al-Ghannoushi berpendapat bahawa sikap bermusuhan dengan doktrin demokrasi adalah berpunca dari salah faham Qutb terhadap konsep hakimiyyah. Al-Ghannoushi berpandangan bahawa konsep hakimiyyah telah menjadi satu subjek yang kontroversi. Seandainya konsep hakimiyah itu dapat difahami dengan baik ia adalah satu idea Yng indah.Dalaam tanggapan al-Ghannoushi ,menerima idea hakimiyyah adalah melaksanakan satu hak bagi merealisasikan kebebasan memilih.Justeru itu hakimiyyah tidak bermakna Tuhan secara berterusan campur tangan dalam semua urusan kehidupan manusia di atas muka bumi. Hakimiyyah hanya mengemukakan prinsip-prinsip umum untuk umat islam membuat satu keputusan tepat. Jadi, pelaksanaan hakimiyyah adalah merupakan satu usaha manusia yang melibatkan tafsiran peraturan-peraturan Allah(swt0dengan keuppayaan menghasilkan ijtihad jika ada keperluannya. Jadi, perbezaan pandangan adalah dijangka berlaku pada bila-bila masa dan ia wajar dilayani dengan semangt tolak ansur.20-Azzam S.Tamimi,Rachid Ghannoushi – A Democrat Within Islamism ( NewYork:OUP,2001),hlm.187.

 

Al-Ghazali menulis buku a-Islam wa al-Istibdadu al-Siyasiyyah (1947) dan al-Wihdatu al-Thaqafiyyatu Bayna al-Muslimin sebagai satu reaksi ke atas pemikiran kritis Muhammad Qutb mengenai Islam dan demokrasi, 22-Muhammad qutb,adalah saudara kandung sayyid  qutb.Pemikiran islam Muhammad Qutb tidak banyak berbeza dengan Sayyid Qutb terutama mengenai konsep masyarakat jahiliyyah moden.Beliau telah menghasilkan beberapa buah karya penting.Antaranya Jahiliyyah al-Qarnial ‘Ishrin (Jahiliyyah Di Abad ke 20);Al-Tarbiyyatu al-Islamiyyatu (pendidikan Islam),(2 jilid),dll. Kini beliau masih bertugas sebagai seorang Professor Pengajian Islam di Universiti Ummul Qura’,Mekah,Arab Saudi.

Seorang lagi ilmuan Muslim yang aktif dalam gerakan Ikhwan ul-Muslimun.Muhammad al-Ghazali ketike menyanggah pemikiran Muhammad Qutb telah menyatakan dengan tegas bahawa, “demokrasi bukan satu agama yang dapat diletakkan sebaris dengan agama Islam.Demokrasi hanya satu organisasi yang menghubung antara pemerintah dan rakyat”.23-Muhammad al-Ghazali, Dustur al-Wihdah al-Thaqafiyyah Bayna al-Muslimin, dalam Fahmi Huwaidi, Al-Islam wa al-Dimoqratiyyah (Kahirah:Al-Ahram,1993),hlm.130-131.

 

Al-Qaradawi memulakan hujahnya dengan berkata : “Pada hakikatnya, mereka yang mendalami reality sebenar daaripada demokrasi nescaya akan memahami bahawa system demokrasi sebenarnya merupakan gambaran daripada ajaran Islam.Islam sendiri mengajarkan bahawa seseorang yang tidak di sukai orang ramai tidak boleh menjadi imam solat”.26-Dr,Yusoff al-Qaradawi, Min Fiqhi al-Daulah fi al-Islam (Kaherah:Daru al-Shruq,1997),hlm.132-133.

 

Ketika mempertahankan system demokrasi sebagai satu pilihan yang munasabah dalam konteks reality umat Islam masa kini, Al-Qaradawi berkata bahawa system demokrasi itu “…….masih lagi dianggap sebagai satu jaminan terbaik yang boleh melindungi rakyat daripada kezoliman para  penguasa” .28-Ibid.,

Jadi ,asas penerimaan system demokrasi  adalah untuk mengelakkan berlakunya kezoliman pemerontahan yang berleluasa ke atas rakyat.

 

Selain itu ,Al-Qaradawi berpendapat bahawa antara cirri-ciri terbaik yang dapat dimanfaatkan dalam system demokrasi ialah kewujudan prinsip keadilan ,syura, penghormatan terhadap hak asasi manusia serta penentangan terhadap para penguasa yang bersikap sombong di atas muka bumi.Sehubungan itu, al-Qaradawi menganjurkan penggunaan kaedah usul fiqh yang menyebut:  “bahawa setiap perkara wajib yang tidak boleh disempurnakan kecuali dengan melakukan perkara lain , maka hukum melakukan perkara lain itu pun wajib”(Mala yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun). Jika satu system terbukti boleh merealisasikan matlamat-matlamat syari’ah dengan berkesan, maka hukum melaksanakan system tersebut adalah wajib.

 

Al-Turabi berpendapat bahawa Islamlah yang memulakan idea demokrasi. Orang-orang barat pada hakikatnya telah mengambil prinsip bay’ah yang terdapat dalam tradisi pemikiran politik Islam sebagai asas pemikiran dalam demokrasi Barat.Beliau berhujah bahawa pada zaman Pertengahan Eropah sudah terdapat partisipasi demokrasi secara langsung dikalangan rakyat dengan kewujudan pelbagai wadah politik.Bangsa Eropah hanya mengenal apa yang disebut sebagai “constitution” pada akhir Zaman Pertengahan. Pada hakikatnya,mereka telah memanfaatkan khazanah fiqh Islam untuk menghadamkan doktrin demokrasi.31-Hassan al-Turabi,As-Shura wa al-Dimoqratiyyah (Jeddah:Al-Dar al-Sau’diyyah Li al-Nashr wa al-Tauzi’,hlm.42-43.

 

 

Al-Turabi dengan tegas menyatakan bahawa demokrasi yang terpisah dari agama adalah satu manefestasi riddah dan syirik.Sebab itu adalah satu bentuk perkongsian kemahuan manusia dengan kehendak Pencipta Yang Maha Berkuasa.33-Ibid.;

Selanjutnya al-Turabi berpendapat bahawa demokrasi menurut skala Islam tidak bererti kuasa mutlak rakyatdimutlakkan ; sebaliknyakuasa rakyat itu hendaklah berpaksi  teguh dengan syari’ah . Beliau juga mengkritik demokrasi kerana mengizinkan kehendak hawa nafsu manusia menjadi tuan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai akhlak. Meskipun demokrasi menghormati kuasa rakyat dan majority,namun tindakan –tindakan politik dalam system demokrasi tetap bersifat permisif, penuh tipu helah.Semenjak Micheavelli mengemukakan prinsipnya yang terkenal – “The End Justifies The Means”(Matlamat mengharuskan pelbagai cara) , prinsip tersebut telah berpindah ke dalam demokrasi.Ini telah mengakibatkan terlalu banhyak kerosakkan . Adalah jelas di sepanjang sejarah berlakunya pilihan raya di Barat, banyak kepincangan telah terjadi dalam peti-peti undi dan pengurusan pilihan raya. Memang benar beberapa pembaharuan telah dibuat dalam amalan pilihan raya,tetapi kerosakkan masih terus berlaku dengan segala bentuk tipu helah dan penipuan.34-Ibid.,

Ketika membandingkan antara prinsip “shura demokrasi” (dimoqratiyyah al-Shura)dengan prinsip demokrasi Barat,al-Turabi telah menunjukkan keistimewaan prinsip syura demokrasi kerana ia dapat menjamin perpaduan seluruhumat Islam jika diamalkan sepenuhnya. Dalam system demokrasi Barat, prinsip suara majority diamalkan semutlaknya sehingga ia membenamkan pandangan kelompok minoritii.Mereka terpaksa bersabar untuk membantah sesuatu pandangan yang tidak dipersetujui.Islam menganjurkan prinsip ijma’, bukan mencari kemenangan menerusi suara terbanyak (mughalabah). Yang dipentingkan ialah perundingan dan dialog dengan hati yang terbuka bagi mencari kebenaran tanpa mengira asal usulnya secara taksub.Kemuncak dari perundingan dan dialog ialah mendapatkan satu kata muafakat – mewakili ijma’ terbanyak sehingga wujud rasa kepuasan (ridha) semua pihak dalam kebanyakkan perkara.35-Ibid.,

Meskipun al-Turabi bersikap kritis denagn doktrin demokrasi, namun dari segi praktisnya, beliau telah menerima demokrasi sebagai satu mekanisme politik untuk merealisasikan idealisme Islam.

 

Advertisements

imam shafie

October 16, 2008

 

PENDAHULUAN:

 

بسم الله الرحمن الرحيم  

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان على الظالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدصلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وأصحابه ، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ، أما بعد:

 

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi

Maha Penyayang

 

Segala puji-pujian adalah mutlak bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan insan dan mengurniakan kepadanya  nikmat iman dan Islam. Seterusnya salawat dan salam ke atas sebaik-baik makhluk junjungan besar kita baginda Muhammad s.a.w, yang telah memandu kita dengan petunjuk yang telah diturunkan, demi kebahagiaan manusia.Tidak ketinggalan juga salam kesejahteraan ke atas ahli keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dengan kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

PENDAHULUAN                                                                          1           

 

ISI KANDUNGAN                                                                        2

 

IMAM SYAFIE DAN ALIRANNYA                                           3

 

GAMBAR RAJAH MENGENAI ALIRAN MAZHAB

-MAZHAB:                                                                                      

 

           PERTAMA: Mazhab Abu Hanifah                                    9                           

           KEDUA: Mazhab Imam Malik                                        10

                       KETIGA: Mazhab Imam Syafie                                       11

 

CARA IJTIHAD YANG DILAKUKAN OLEH IMAM 

SYAFIE                                                                                        13

 

HASIL KARYA IMAM SYAFIE:                                 

 

                 – Rislahnya Dalam Bidang Usul Fiqah                              20

                       – Buku “al-Um”                                                                 24

 

PENGIKUT-PENGIKUT IMAM SYAFIE                                 28

 

PENUTUP                                                                                    32

 

RUJUKAN                                                                                   33

 

 

 

 

            IMAM SYAFIE

 

 

Imam Syafie Dan Alirannya:

 

            Nama beliau yang sebenarnya ialah Muhammad bin Idris, berasal dari keturunan Quraisy dari sebelah ayahnya. Keturunan beliau bertembung dengan keturunan nabi pada peringkat Abdul Manaf. Mengikut riwayat yang lain pula, datuk Muhammad bin Idris yang bernama Syafie bukanlah dari keturunan Quraisy, malahan ia adalah seorang hamba yang dimiliki oleh Abu Lahab. Mengikut riwayat ini Imam Syafie adalah berasal dari keturunan hamba. Walau bagaimanapun pendapat ini tidak diakui oleh ahli-ahli penyelidik dalam ilmu keturunan. Mungkin pendapat ini dilahirkan dengan dorongan perasaan fanatik terhadap aliran Abu Hanifah.

 

Manakala ibunya berasal dari suku Azdey, iaitu salah satu suku Arab yang terdapat di negeri Yaman. Beliau telah dilahirkan di daerah Ghazzah atau Asqalan pada tahun 150 H, iaitu  semasa perjalanan keluarganya ke Syam. Ayahnya meninggal sewaktu beliau berusia dua tahun, kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke kota Mekah, dan di sana beliau dibesarkan dalam suasana yang penuh kemiskinan. Dalam hubungan ini Imam Syafie pernah menceritakan: “Saya adalah seorang anak yatim, saya dipelihara oleh ibu saya, ibu tidak mempunyai harta, guru saya telah bersetuju iaitu sebagai bayaran kepadanya, saya dikehendaki menggantikan beliau semasa beliau tidak ada. Sesudah saya menghafaz al-Qur`an, saya mengunjungi kumpulan-kumpulan pelajaran yang terdapat di masjid. Saya mendampingi ulama dan menghafaz hadis-hadis atau masalah-masalah yang saya dengar daripada mereka. Saya tinggal di satu kawasan yang dikenali dengan Syakbul-Khaief. Saya menulis pelajaran-pelajaran saya di atas kepingan-kepingan tulang, bila sudah banyak saya kumpulkan dalam sebuah bakul besar”.

 

            Dalam suatu riwayat yang lain beliau menegaskan: “Saya tidak mempunyai wang semasa saya menuntut di waktu kecil dahulu. Saya pergi ke dewan, disana saya meminta tulang-tulang lalu saya tulis di atasnya”.[1] Dalam riwayat yang lain pula beliau berkata: “Saya meninggalkan kota Mekah lalu mengunjungi daerah desa dan saya mendampingi suku Huzail, saya mempelajari bahasa dari suku ini. Suku Huzail terkenal tentang kepitahannya”.

 

            Oleh kerana beliau pernah tinggal di desa dan berasal dari keturunan Quraisy pula, semuanya ini memberi kesempatan yang luas kepada beliau di dalam bidang bahasa dan puisi. Pengetahuannya dalam bidang ini banyak memberikan pertolongan untuk memahami ayat-ayat al-Qur`an serta Hadis. Umpamanya semasa mentafsirkan perkataan ‘al-Sa’ya’ dengan pengertian ‘melakukan’ dalam firman Allah Taala yang berbunyi:

 

إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُـمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

Maksudnya: “Apabila kamu diseru bersembahyang pada hari   Jumaat,  maka hendaklah kamu cepat mengingati akan Allah”.

 

Beliau mendasarkan pengertian tersebut kepada salah sebuah sajak yang dilahirkan oleh penyair Zuhir yang membawa pengertian tersebut.[2] Begitu juga ketika mentafsirkan pengertian perjanjian ‘berjanji sulit’ dengan ‘bersetubuh’ dalam firman Allah s.w.t:

 

وَلَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا

Bermaksud: “Tetapi janganlah kamu berjanji sulit dengan   mereka”.

 

Pengertian ini didasarkan oleh beliau kepada sajak yang dilahirkan oleh penyair Amru Qias dan Jarir.[3]

 

            Di samping itu kemantangan beliau dalam bidang bahasa telah memberikan sumbangan yang besar dan menyebabkan gaya bahasa yang digunakan oleh beliau baik sekali. Di satu pihak pula kematangan dalam segi ini telah menyuburkan rasa seni yang ada padanya, sehingga pernah diriwayatkan bahawa al-Asmai banyak mengambil sajak penyair suku Huzail dan juga penyair al-Syanfari daripada beliau.

 

            Setelah itu beliau memperdalami ilmu Hadis dan Fiqah. Di kota Mekah beliau mengambil ilmu-ilmu tersebut dari Sufian bin Uyainah dan juga dari Muslim bin Khalid al-Zinji. Beliau juga menghafaz hadis-hadis yang terdapat dalam buku “al-Muwatta”. Selepas itu beliau mengembara ke kota Madinah dan mendengar hadis-hadis “al-Muwatta” dari Imam Malik serta mempelajari ilmu Fiqah daripadanya. Imam Syafie telah mendampingi Imam Malik sehinggalah Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H.

 

            Selepas itu beliau mengembara pula ke Yaman. Sebenarnya berbagai riwayat yang menerangkan kenapa beliau mengembara ke Yaman. Walau bagaimanapun riwayat yang paling hampir sekali ialah yang menyebutkan bahawa gabenor Yaman telah mengunjungi Mekah. Semasa di sana beliau telah ditemui oleh beberapa orang Quraisy yang meminta supaya beliau mengambil Imam Syafie serta memberikan tugas-tugas tertentu kepadanya. Beliau telah memenuhi permintaan dan melantik Imam Syafie untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Tidak lama kemudian Imam Syafie telah dituduh mempunyai perasaan simpati terhadap golongan Syiah, dengan sebab itulah beliau telah diseksa.

 

            Sebenarnya cerita-cerita yang berhubung dengan ini pun berbeza, iaitu apakah tuduhan tersebut berlaku semasa beliau berada di Yaman, atau pun dibuat setelah kembali dari sana. Mengikut Ibnu Abdul Bar beliau telah dituduh bersimpati dengan Syiah serta cenderung untuk memberikan bai`ah (taat setia) kepada Saiyidina Ali ketika beliau berada di negeri Hijaz. Ibnu Hajar pula berpendapat bahawa beliau dituduh dengan tuduhan tersebut sewaktu barada di Yaman. Walau bagaimanapun cerita ini sepakat mengatakan bahawa tuduhan tersebut telah disampaikan kepada Khalifah Harun al-Rasyid, Imam Syafie telah menafikan tuduhan-tuduhan tersebut dan beliau telah dimaafkan oleh Khalifah Harun. Peristiwa itu berlaku pada tahun 184 H, ketika itu beliau baru berusia 34 tahun.

 

            Pada tahun 195 H, Imam Syafie telah mengunjungi kota Baghdad dan tinggal di sana selama dua tahun, kemudian pulang semula ke kota Mekah. Pada tahun 198 H beliau sekali lagi mengunjungi kota Baghdad dan tinggal beberapa bulan di sini. Pada tahun 199 H beliau mengembara ke negeri Mesir dan berada di sini sehinggalah beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah.

 

            Semasa berada di negeri Iraq, beliau sempat bertemu dengan Muhammad bin Hasan, sahabat Abu Hanifah. Beliau telah mempelajari Ilmu Fiqah aliran Iraq dari Muhammad bin Hasan. Dalam hubungan ini Ibnu Hajar pernah menegaskan katanya: “ ilmu Fiqah di kota Madinah diterajui oleh Imam Malik, Imam Syafie telah mengunjungi Imam Malik dan mendampinginya serta pengetahuan-pengetahuan daripadanya. Ilmu Fiqah di negeri Iraq pula diterajui oleh Abu Hanifah, Imam Syafie telah mengambil dari Muhammad bin Hasan segala-gala yang diketahuinya”. Dengan sebab itulah Imam Syafie memahami ke dua-dua aliran akal fikiran dan juga aliran hadis. Pengetahuannya dalam aliran ini telah menolong beliau membuat dasar-dasar serta melahirkan kaedah-kaedah, sama ada di dalam perkara yang disetujui atau dalam perkara yang menjadi bahan perselisihan, sehingga nama beliau terkenal dan mencapai kedudukan yang tinggi.

 

            Imam Syafie telah meninggalkan kepada kita sebuah wasiat yang tercatat dalam bukunya “al-Um”. Wasiat tersebut dibuat oleh beliau pada bulan Safar tahun 203 H, iaitu setahun sebelum beliau meninggal dunia. Di dalam wasiat tersebut beliau menyebut katanya: “Wasiat ini ditulis oleh Muhammad bin Idris bin Abbas al-Syafie, sewaktu ia dalam keadaan sihat, bahawa Allah Taala telah menganugerahkan kepada Abu al-Hasan (anak Imam Syafie) dengan harta kekayaan, dan Muhammad bin Idris telah mengambil dari harta anaknya sebanyak 400 dinar, dan segala harta yang ditinggalkan oleh Muhammad bin Idris diberikan kepada anaknya”. Dalam wasiat ini beliau meninggalkan kepada anaknya tiga orang hamba yang dimilikinya, dua orang khadam, seorang bernama Salleh dan seorang bernama Bilal. Di samping seorang hamba dan seorang jariah yang dimilikinya, beliau juga mewakafkan dua buah rumah yang dimilikinya di Mekah kepada anaknya dan kepada cucu-cucunya lelaki dan perempuan[4].

 

            Dalam sebuah wasiat lagi yang lain, beliau telah mewasiatkan harta kekayaannya dan dibahagikan kepada beberapa bahagian. Dalam wasiatnya juga diterangkan bagaimana  yang harusnya dilakukan terhadap hamba-hambanya baik yang lelaki mahu pun yang perempuan, serta harta-harta yang patut diberikan kepada mereka dan yang patut diberiakn kepada orang-orang yang miskin dari keluarganya.[5]

 

            Dari wasiat-wasiat yang ditinggalkan oleh beliau, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahawa kedudukan keewangannya semasa berada di Mesir adalah memuaskan, walaupu tidak sampai kepada peringkat kaya.

 

            Dalam hal yang lain pula ahli-ahli sejarah mengatakan bahawa beliau mempunyai bahasa yang bernas dan petah, bijak serta berkemampuan tinggi dalam berdebat, di samping mempunyai pemikiran yang jitu serta mahir di dalam mengeluarkan hukum.

 

            Bercakap mengenai pengetahuan Imam Syafie, maka kita dapati beliau mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang bahasa dan sastera di samping pengetahuan hadis di mana beliau telah melakukan pengembaraan ke beberapa daerah untuk mendapatkannya. Pengetahuan beliau dalam bidang Ilmu Fiqah adalah berdasarkan kepada aliran Hijaz. Selain dari itu beliau juga mempunyai maklumat yang mendalam tentang aliran akal fikiran seperti yang terdapat di negeri Iraq. Selain dari itu beliau juga mendalami pengetahuan yang bercorak kemasyarakatan hasil dari pengalaman dan penglihatan beliau terhadap corak kehidupan orang-orang Badwi di desa-desa. Begitu juga tentang bibit-bibit tamadun yang wujud di negeri Yaman dan di Hijaz. Beliau juga bertembung dengan tamadun yang agak kompleks yang wujud di negeri Iraq dan di negeri Mesir. Beliau juga sempat memperhatikan kehidupan mereka yang berada dalam keadaan kemiskinan baik dari orang-orang Badwi atau golongan zuhud, begitu juga golongan ahli hadis. Di satu pihak pula beliau pernah juga menyaksikan kehidupan yang agak mewah yang dinikmati oleh beberapa orang seperti Muhammad bin Hasan, al-Syuhdi di Iraq dan Ibnu Abdul Hakam di Mesir.

 

            Jadi corak kehidupan yang berbeza, sama ada dalam segi kemasyarakatan atau ekonomi, berkehendakkan pula kepada perundangan yang berbeza. Umpamanya orang Mesir di dalam soal kira bicara, mereka mempunyai cara-cara yang tertentu yang terdapat di negeri Iraq. Kadang-kadang pula orang Mesir dan orang Iraq mempunyai persamaan di dalam beberapa perkara tetapi berlainan pula dengan orang Hijaz. Sistem perairan di Mesir dengan sebab adanya Sungai Nil berbeza dengan sistem perairan di negeri Iraq dengan sebab adanya Sungai Dajlah dan Furat. Perbezaan sistem perairan ini menyebabkan timbulnya perbezaan dalam kadar cukai tanah dan sebagainya. Corak cukai yang dikenakan di sini sudah tentu berbeza pula dengan cukai di negeri-negeri yang tidak terdapat sungai, seperti di Hijaz. Ciri-ciri ini semua memberikan kesan yang besar kepada pembentukan aliran Mazhab al-Syafie.

 

 

GAMBAR RAJAH MENGENAI ALIRAN MAZHAB-MAZHAB:

 

                        

                        MAZHAB ABU HANIFAH:

 

 

                                           Abdullah Mas’ud             Ali bin Abi Talib

                                                   (Kufah)                             (Kufah)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Syurih bin al-     Alqamah bin       Masruq bin al-         Al-Aswad bin

                  Haris al-Kindy      Nukhai                Ajdak al-Hamzani     Yazid al-Nukhai

                  (Meninggal          (meninggal            (meninggal                (meninggal

                    tahun 78)              tahun62)               tahun 63)                   tahun 104

 

 

                                                                                

 

                  Ibrahim al-Nukhai (meninggal               ‘Amir bin Syarahil al-Syakny

                               Tahun 95)                                         (meninggal tahun 104)

 

 

 

 

 

 

                      

                

 

                                                         Hamad bin Abi Sulaiman

                                                            (meninggal tahun120)

 

                                                         Abu Hanifah (meninggal

                                                                    tahun 150)

 

 

 

 

 

 

                               Abu Yusof         Muhammad bin al-Hasan        Zufar                                                                         

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            MAZHAB IMAM MALIK:

 

 

 

                 Umar   Osman   Abdullah bin Umar     Aishah    Ibn Abbas    Zaid bin Sabit

 

 

                                                Ahli-ahli fiqah Madinah yang tujuh

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubaidillah bin    Urwah     al-Kasim     Said bin     Sulaiman bin     Kharijah bin     Salim

 Abdullah bin         bin             bin     al-Musayyab    Yasar           Zaid bin Sabit        bin

 Mas’ud               Zubir      Mohd bin  (tahun 93)   (tahun 100)        (tahun 100)   Abdullah

 (meninggal     (tahun 94)  Abu Bakar                                                              bin Omar bin

 tahun 94 atau                    (tahun 106)                                                               al-Khattab

 99)                                                                                                                      (tahun 106) 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ibnu Syihab      Nafik hamba      Abu Zannad       Rabiah al-     Yahya bin Said

                Al-Zuhry        Abdullah bin     Abdullah bin           Raky             (tahun143)

              (tahun 124)             Omar              Zakawan         (tahun 136)

                                        (tahun 117)        (tahun 131)

 

                                                                           

 

                                                              Malik bin Anas

                                                                 (tahun 117)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Abdullah bin     Abdul Rahman       Asyhab bin      Abdullah bin       Yahya bin al-

              Wahab             bin Kassim          Abdul Aziz     Abdul Hakam             Laisi

         (tahun 197)          (tahun 191)          (tahun 204)        (tahun 214)         (tahun 234)

 

 

 

 

 

 

                        MAZHAB IMAM SYAFIE:

 

 

                                      Aliran Imam Malik       Aliran Abu Hanifah                                            

                                           (yang di atas)                (yang di atas)

 

 

 

 

                                                                  Al-Syafie

 

 

 

 

 

           Al-Zaqfarani, Al-Qarabisi, Abu Thur,               Ibn Hanbal, Al-Buwaiti, Al-Mazny,

           Abu Kassim bin Salam al-Lughawi                             Al-Rabie’ Al-Murady

                          di negeri Iraq.                                                     di negeri Mesir.

 

 

 

            Pada mulanya Imam Syafie menganggap dirinya sebagai murid Imam Malik serta pengikut aliran dan ajarannya serta salah seorang dari tokoh aliran tersebut. Keadaan ini berlangsung hinggalah ke tahun 195 H ketika beliau mengunjungi kota Baghdad untuk kedua kalinya, sejak itu beliau sudah mencapai peringkat pengasas satu mazhab baru dan berusaha untuk mengembangkannya.

 

            Perubahan sikap ini adalah hasil dari kesan dan pengaruh yang didapatinya hasil dari pertemuan beliau dengan sahabat-sahabat Abu Hanifah, serta pengalaman-pengalaman yang didapati setelah membaca buku-buku Muhammad bin Hasan dan mengikuti ilmu-ilmu pengetahuannya mengikut corak aliran Iraq. Tidak syak lagi beliau dapat merasakan bahawa cara yang diikuti oleh mereka tidak sepatutnya diambil kesemua, begitu juga tidak sepatutnya ditinggalkan sama sekali. Menurut mereka dasar qias adalah cara yang benar dan betul, tetapi mengikut Syafie,dasar tersebut tidak sepatutnya dilaksanakan tanpa sebarang ikatan, bahkan sepatutnya dasar ini dikemudiankan dan hendaklah didahulukan dengan hadis-hadis yang sahih walaupun ianya merupakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi.

 

            Beliau juga menyaksikan cara-cara mereka mengeluarkan masalah-masalah ranting sehingga melahirkan berbagai-bagai masalah berdasarkan kepada dasar-dasar yang tertentu. Beliau merasakan bahawa cara ini adalah baik sekali. Kemudian beliau melihat pula cara-cara berdebat serta membuat alasan-alasan berdasarkan konsep keadilan dan muslihat umum, serta memasukkan perkara-perkara yang mempunyai persamaan serta melahirkan titik pertemuan dan perbezaan antara beberapa perkara. Beliau merasakan bahawa cara ini juga ada baiknya dan beliau juga merasakan bahawa beliau mempunyai kemampuan dalam bidang ini dan dapat mengatasinya. Jadi Imam Syafie telah mengambil dasar-dasar yang baik mengikut pandangannya, kemudian dicampurkan dengan pengetahuan beliau dalam bidang bahasa, sastera, hadis dan maklumatnya tentang ijmak orang Madinah serta cara-cara orang Hijaz mengeluar atau mendapatkan hukum-hukum.

 

            Berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman tersebut, beliau telah melahirkan mazhabnya pada tahun 195 H di negeri Iraq. Mazhab yang dikemukakan oleh Imam Syafie ini telah diikuti oleh sebahagian sahabatnya di Baghdad, seperti Abu Ali Husein bin al-Karabisi. Beliau merupakan salah seorang ulama Iraq yang terkenal dan mempunyai hasil karya yang banyak. Beliau meninggal dunia pada tahun 256 H. Di antara pengikut-pengikutnya yang lain ialah Abu Thur al-Kalby. Beliau telah menemani Imam Syafie ketika Syafie berada di Baghdad, dan beliau banyak mengambil ilmu pengetahuan daripadanya. Al-Kalby juga telah menulis masalah-masalah yang menjadi perselisihan antara Imam Malik dengan Imam Syafie. Seorang lagi sahabatnya ialah Abu Ali al-Zafarani. Beliau banyak membaca buku yang dikarang oleh Imam Syafie sebelum Syafie mengembara menuju ke Mesir.

 

            Walau bagaimanapun nampaknya Mazhab Imam Syafie ini tidak mendapat sambutan yang besar di negeri Iraq, kerana mendapat persaingan yang hebat dari mazhab Abu Hanifah, di samping itu pengikut-pengikut Abu Hanifah juga mempunyai pengaruh yang besar, baik dalam segi kekayaan atau dalam segi kekuasaan. Memandangkan hal-hal ini Imam Syafie telah meninggalkan negeri Iraq lalu mengembara ke Mesir.

 

            Sebelum mengembara ke Mesir, Imam Syafie telah bertanyakan kepada seorang sahabatnya yang bernama al-Rabie tentang keadaan orang Mesir. Al-Rabie menjawab katanya: “Mereka itu terbahagi kepada dua golongan, golongan yang pertama cenderung kepada aliran Imam Malik dan mempertahankannya, golongan yang kedua pula cenderung kepada aliran Abu Hanifah serta mempertahankannya”. Mendengar itu Imam Syafie berkata: “Saya berharap akan dapat mengunjungi negeri Mesir kalau diizinkan Tuhan dan akan saya kemukakan kepada mereka perkara-perkara baharu yang boleh melupakakan mereka kepada pendapat-pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah”. Mengikut apa yang dijelaskanoleh al-Rabie bahawa kata-kata yang dilahirkan oleh Imam Syafie telah dilaksanakannya sewaktu beliau mengunjungi Mesir.[6] Imam Syafie telah berada di Mesir selama hampir empat tahun, dalam masa tersebut beliau telah merencanakan sebahagian besar dari buku-bukunya.

 

 

CARA IJTIHAD YANG DILAKUKAN OLEH IMAM SYAFIE

 

            Cara-cara beliau berijtihad bolehlah kita simpulkan dalam kata-katanya: “Asal sesuatu itu mestilah didasarkan kepada al-Qur`an serta Sunnah Rasulullah, kalau kedua-duanya tidak ada maka hendaklah diqiaskan kepada kedua-duanya. Apabila sesuatu hadis itu sampai sanadnya kepada Rasulullah, dan sanad itu pula sahih maka ianya adalah Sunnah Rasulullah. Ijmak adalah lebih bernilai dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Hadis-hadis hendaklah ditafsirkan mengikut pengertian zahirnya, apabila hadis-hadis itu mengandungi pengertian-pengertian yang berlainan, maka pengertian yang lebih baik ialah pengertian yang selaras dengan pengertian zahirnya. Apabila terdapat hadis-hadis yang serupa, maka yang lebih baik ialah hadis yang sah sanadnya, hadis Munqati’ tidak bernilai kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab. Tidak boleh dilakukan qias antara satu dasar dengan dasar yang lain, tidak seharusnya ditanyakan sesuatu dasar itu kenapa dan bagaimana, cuma soal-soal ranting boleh ditanya kenapa, kalau sekiranya ia boleh diqiaskan kepada dasarnya, maka ia adalah sah dan tegaplah alasannya”.

           

Satu keistimewaan yang terdapat pada Imam Syafie ialah setelah beliau melihat bentuk-bentuk perundangan yang berbeza-beza, dan adanya perbezaan antara cara-cara yang diikuti oleh orang Hijaz dengan cara-cara yang diikuti oleh orang Iraq, di samping beliau mengikuti perdebatan dan perbincangan antara golongan-golongan tadi. Hasil dari pengalaman-pengalaman ini beliau telah berusaha untuk menentukan sikapnya. Umapamanya beliau melihat sikap orang Hijaz terhadap hadis berlainan dari sikap orang Iraq. Beliau bertanyakan dirinya apakah sikap beliau dalam hal ini. Kemudian beliau dapati pula bahawa sikap orang Hijaz terhadap dasar qias serta al-Istihsan adalah berbeza dari sikap orang Iraq, dalam soal ini juga beliau berusaha untuk menentukan sikapnya dalam masalah ijmak orang Madinah dan ijmak yang dibuat oleh ulama-ulama seluruhnya. Sikap ini kemudiannya dipindahkan dari masalah-masalah ranting kepada dasar-dasar pokok, jadi tidak syak lagi bahawa ini merupakan langkah baru dalam cara berfikir. Sesudah menetapkan sikap dan dasar-dasarnya baharulah beliau menghadapi penentang-penentangnya, biar pun penentangnya itu orang Hijaz atau orang Iraq, serta tidak kira pula sama ada orang yang ditentangnya itu bekas gurunya atau pun orang lain yang tidak dikenalinya.

 

            Di bawah ini kita perturunkan beberapa sikap yang diambil oleh Imam Syafie. Beliau banyak sekali memikir soal hadis, beliau dapati ada satu golongan yang sama sekali tidak berpegang kepada hadis, ada pula yang menerimanya dengan syarat-syarat yang ketat, dan ada pula yang menerimanya dengan syarat-syarat yang agak longgar. Dalam hubungan ini beliau telah mengambil satu sikap, kesimpulannya ialah, andainya sesuatu hadis itu diriwayatkan oleh satu golongan yang boleh dipercayai yang diambilnya juga dari satu golongan yang dipercayai yang seterusnya mengambil dari Rasulullah, maka beliau akan beramal dengan hadis tersebut andainya tidak ada hadis-hadis lain yang bertentangan dengannya. Andainya terdapat hadis-hadis yang bertentangan dengannya, beliau akan mengkaji sama ada di antara hadis tersebut yang nasikh dan yang mansukh. Umpamanya terdapat di antara hadis itu yang muncul lebih terkebelakang dari yang lain, serta ada pula keterangan-keterangan yang menunjukkan bahawa hadis yang terkebelakang itu telah membatalkan hadis yang sebelumnya, kalau ada tanda-tanda ini beliau beramal dengan hadis yang nasikh, ertinya yang membatalkan hadis yang dahulu. Sekiranya tidak terdapat keterangan-keterangan tentang hadis yang nasikh dan mansukh, beliau akan meneliti pula terhadap riwayat-riwayat hadis itu, dalam hubungan ini beliau akan memilih hadis yang riwayatnya adalah lebih sahih dan tepat. Andainya riwayat-riwayat hadis itu bersamaan, beliau akan menyelaraskannya dengan dasar-dasar yang terdapat dalam al-Qur`an dan Hadis dan seterusnya mengamalkan dengan hadis yang lebih hampir kepada dasar-dasar tersebut. Apabila sesuatu hadis sah datangnya dari Rasulullah, maka beliau akan mengutamakan hadis tersebut dari dasar qias, atau menggunakan akal fikiran, atau dari keterangan-keterangan yang didapati dari sahabat-sahabat atau tabi’in, biar siapa pun mereka itu.

 

            Setelah mengambil sikap tersebut beliau mengkaji pula sikap orang Hijaz dan orang Iraq. Beliau dapati bahawa sikap mereka bertentangan dengan sikap yang diambil oleh beliau. Dalam hubungan ini beliau telah mengecam sikap Imam Malik, kerana menurut beliau Imam Malik kadang-kadang lebih mengutamakan pendapat yang dikeluarkan oleh seorang sahabat atau tabi’in atau yang dikeluarkan oleh Imam Malik sendiri dari hadis Nabi yang sahih. Kecaman yang paling keras sekali ditujukan oleh Syafie kepada Imam Malik, ialah sikap imam Malik yang mengutamakan pendapat Akramah dari pendapat Ibn Abas dalam satu masalah. Sedangkan Imam Malik pernah mengecam Akramah dan menggesa orang lain supaya jangan ambil hadis-hadis dari Akramah. Dalam hubungan ini Imam Syafie mengecam Imam Malik, katanya: “Satu perkara yang agak pelik ialah Imam Malik telah mengecam Akramah, kemudian beliau merasakan perlu untuk mengambil pendapat-pendapat Akramah yang sesuai dengan pendapatnya, jadi kadang-kadang diambil pendapatnya dan kadang-kadang pula diabaikannya”.[7]

 

            Sesuai dengan sikap ini juga, beliau telah mengecam orang Iraq kerana pengikutnya orang Iraq telah mensyaratkan bahawa sesuatu hadis yang boleh dipegang hendaklah ianya dari hadis yang masyhur. Beliau juga mengecam mereka kerana mengutamakan qias daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi walaupun sah sanadnya. Beliau juga mengecam mereka yang meninggalkan sebahagian dari hadis-hadis kerana ianya tidak masyhur. Di samping itu mereka menggunakan hadis-hadis yang mengikut pandangan ulama hadis adalah tidak saheh, tetapi menerimanya dengan alasan bahawa hadis tersebut adalah masyhur.

 

            Berhubung dengan dasar qias beliau mengambil sikap yang sederhana, iaitu tidaklah terlalu ketat seperti yang dilakukan oleh Imam Malik, dan tidak pula begittu mudah dan meluas seprti yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Dalam hubungan ini beliau menegaskan katanya: “Sesuatu perkara itu hendaklah didasarkan kepada al-Quq`an, Hadis, ijmak dan kesan-kesan ahli salaf,[8] kemudian baharulah diqiaskan kepadanya . . Qias ini tidak bolah dilakukan kecuali mereka yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, iaitu mereka yang mengetahui tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam Qur`an, baik yang berupa perkara-perkara fardhu, yang nasikh dan mansukh, yang am dan yang khusus…..dan tidak seharusnya seorang itu melakukan qias kecuali setelah ia mengetahui tentang hadis-hadis, pendapat-pendapat ahli salaf, ijmak-ijmak yang dilakukan oleh ulama serta perselisihan mereka, di samping ia mendalami bahasa Arab. Seorang itu tidak boleh melakukan qias kecuali ia mempunyai fikiran yang sihat, dan sesudah ia dapat membezakan antara perkara-perkara yang berimbasan, hendaklah ia bersikap berhati-hati jangan terburu-buru sebelum meyakinkannya, janganlah ia enggan mendengar pendapat-pendapat yang bertentangan dengannya, kerana mungkin pendapat-pendapat itu akan mengingatkan perkara-perkara yang tidak disedarinya serta menyebabkan ia lebih yakin tentang pendapatnya, hendaklah ia menginsafi dirinya dan menyedari apa yang dikeluarkannya dan apa pula yang ditinggalkannya”.[9]

 

            Berpandukan kepada sikap ini beliau telah menolak dasar al-Istihsan dan mengecam mereka yang berpegang kepada dasar tersebut. Dari pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh beliau jelas bahawa beliau mentafsirkan pengertian al-Istihsan, iaitu menggunakan akal fikiran tanpa disandarkan kepada dasar-dasar Syarak. Jadi dengan sebab itulah beliau membandingkan mereka yang mengguna dasar al-Istihsan, seolah-olah seperti seorang saudagar yang menilaikan sesuatu barang dengan harga yang tertentu tanpa pergi ke pasar dan mengetahui harga pasaran pada hari itu. Jadi penilaiannya tidaklah didasarkan kepada asas-asas yang tepat. Begitu juga keadaannya dengan orang-orang yang melakukan istihsan tanpa merujuk kepada dasar-dasar syarak. Jadi tak hairanlah kalau sekiranya beliau mengecam Imam Malik yang berpegang kepada dasar al-Masholihul-Mursalah dan juga Abu Hanifah yang berpegang kepada dasar al-Istihsan.

 

            Beginilah cara yang diikuti oleh Imam Syafie, iaitu beliau menetapkan sikapnya berdasarkan kaedah-kaedah yang tertentu. Usaha yang seperti ini belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Satu perkara yang dapat kita perhatikan bahawa pengembaraan yang sering dilakukan oleh beliau ke beberapa daerah seperti Madinah, Mekah, Yaman, Iraq dan Mesir, telah memberi kesempatan kepada beliau untuk meluaskan maklumatnya tentang hadis. Beliau tidak sahaja membataskan pengambilan hadis kepada hadis-hadis yang terdapat di negeri Hijaz sahaja, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik, bahkan beliau mengambil hadis-hadis yang terdapat di daerah-daerah lain selain daripada hadis yang terdapat di negeri Hijaz.

 

            Di samping itu pengembaraan-pengembaraan yang sering dilakukan ini menyebabkan beliau tidak menaruh perasaan taksub fanatik kepada orang Madinah. Beliau tidak mengakui ijmak yang dilakukan oleh orang Madinah sebagai satu hujah seperti yang dilakukan oleh Imam Malik. Dalam hubungan ini beliau telah mengkritik Imam Malik dengan hebat sekali. Menurut beliau bahawa Imam Malik beramalkan dengan dasar ijmak, pada hal ia sendiri ada meriwayatkan hadis-hadis yang menentang dasar ijmak. Seterusnya beliau menegaskan bahawa Imam Malik berpendapat “orang Madinah telah berijmak bahawa dalam surah al-Haj hanya terdapat satu Sajdah[10] sahaja”. Sedangkan beliau sendiri  Imam Malik meriwayatkan bahawa Umar dan juga Abdullah bin Umar telah melakukan dua kali Sajdah dalam surah al-Haj.[11]

 

            Walau bagaimanapun Imam Syafie sendiri tidak sunyi dari menerima kecaman setengah ulama tentang sikapnya mengenai hadis. Kecaman-kecaman tersebut diantaranya datang dari Ibnu Muin, begitu juga dari Ibnu Abdul Hakam. Dalam hubungan ini Ibnu Abdul Hakam pernah menegaskan, katanya: “Imam Syafie pernah meriwayatkan hadis-hadis dari orang yang berdusta dan orang yang melakukan bidaah, ia pernah meriwayatkan hadis-hadis dari Ibrahim bin Yahya, sedangkan Ibrahim seorang yang menganut fahaman Qadariah,[12] ia juga pernah meriwayatkan hadis-hadis dari Ismail bin Aliah, sedangkan ia seorang yang tidak dipercayai”. Setengah dari mereka pula menegaskan bahawa al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan sedikit pun hadis-hadisnya dalam buku mereka. Kalaulah tidak disebabkan riwayat-riwayat yang dikeluarkannya dhaif, sudah tentulah kedua-duanya akan meriwayatkan hadis-hadis itu. Ia juga berpendapat bahawa hadis-hadis yang Mursal tidak boleh dijadikan hujah, sedang dalam bukunya banyak disebutkan dengan katanya: Saya diberitahu oleh seorang yang dipercayai, dan kadang-kadang disebutnya: saya diberitahu oleh orang yang saya tidak sangsikan….. dan sebagainya.[13] Kecaman-kecaman yang disuarakan oleh beberapa orang itu telah ditentang hebat oleh pengikut-pengikut Imam Syafie. Bagaimanapun nampaknya Imam Syafie lebih hampir kepada golongan ahli hadis, dan mereka juga cenderung kepadanya, kalaupun ada di antara mereka mempunyai pengetahuan yang lebih daripadanya tentang hadis, sanad serta rawi-rawinya, maka beliau menandingi mereka dalam soal memahami hadis. Pernah diriwayatkan bahawa beliau ada berkata kepada Ahmad bin Hambal: “Tuan hamba lebih mengetahui tentang hadis-hadis yang sahih dari saya, sekiranya tuan hamba ada mendengar tentang sesuatu hadis yang sahih, tolonglah beritahu saya supaya dapat saya pergi mengambilnya”.[14]

 

            Sebenarnya ahli hadis lebih cenderung kepada Imam Syafie, kerana beliau mengguna dan berhujah dengan hadis-hadis secara meluas, jika dibandingkan dengan sikap Imam Malik dan Abu Hanifah. Di samping itu beliau menyekat atau mengetatkan penggunaan akal fikiran serta dasar qias. Jadi tak hairanlah sekiranya kebanyakan dari pengikutnya terdiri dari ahli hadis seperti Ahmad bin Hambal, Ishak bin Rahawih, dan lain-lainnya, di samping itu beliau juga disukai oleh mereka dari aliran Abu Hanifah. Perhubungan pengikut-pengikut Abu Hanifah dengan Imam Syafie, lebih hampir jika dibandingkan antara perhubungan mereka dengan ahli hadis serta ahli fiqah dari aliran hadis, kerana Imam Syafie tidak menolak sama sekali penggunaan dasar qias, sebaliknya beliau telah menetapkan dasar-dasar yang berhubung dengan qias ini. Jadi tak hairanlah kalau kita dapati ada sebahagian dari orang Iraq yang telah meninggalkan aliran Abu Hanifah lalu menganut pula aliran Imam Syafie. Mungkin sikap inilah yang mendekatkan kedua-dua aliran, iaitu aliran Hijaz dan aliran Iraq, serta memilih pendapat-pendapat yang dipandangnya baik – merupakan salah satu keistimewaan yang terdapat pada aliran Mazhab Syafie.

           

            Dalam hubungan ini al-Razi pernah menegaskan katanya: “Sebelum muncul Imam Syafie, orang ramai terbahagi kepada dua golongan, iaitu pengikut ahli hadis serta pengikut ahli akal fikiran. Ahli hadis tidak mampu berdebat dan berbincang serta menentang cara-cara yang diikuti oleh ahli akal fikiran, mereka hanya berpandukan kepada al-Qur`an dan Hadis. Ahli akal fikiran pula pula menumpukan perhatian mereka untuk mengeluarkan hukum-hukum berdasarkan kepada fikiran dan pandangan mereka. Apabila muncul Imam Syafie, beliau banyak mengetahui tentang keterangan nusus, sama ada dari al-Qur`an atau Hadis, di samping mengetahui tentang Usul Fiqah dan syarat-syarat untuk mendapatkan keterangan-keterangan hukum, selain daripada kebolehannya dalam bidang perdebatan dan perbincangan. Dengan sebab itulah sebilangan besar dari pengikut-pengikut dan pendokong dari aliran akal fikiran telah meninggalkan aliran tersebut.[15]

 

 

HASIL KARYA IMAM SYAFIE

 

Risalahnya Dalam Bidang Usul Fiqah

 

            Hasil karyanya yang penting yang sampai kepada kita ialah sebuah risalahnya mengenai Usul Fiqah. Risalah ini telah diriwayatkan oleh salah seorang dari muridnya yang bernama al-Rabie’ bin Sulaiman al-Murady. Dalam risalah tersebut beliau telah membincangkan perkara-perkara yang perlu diketahui oleh seorang mujtahid berhubung dengan al-Qur`an, sama ada tentang perkara-perkara am dan khas atau nasakh dan mansukh. Begitu juga tentang hadis, baik yang nasakh mahupun yang mansukh, perselisihan-perselisihan yang terdapat di dalamnya dan perkara yang boleh diterima atau ditolak daripadanya. Kemudian beliau menyentuh pula mengenai soal-soal ijmak, dan menurutnya: Sesiapa yang berpendapat seperti yang disetujui oleh segolongan besar orang-orang Islam, maka sesungguhnya ia bersama-sama dengan golongan tersebut dan sesiapa yang bertentangan dengannya maka sesungguhnya mereka terkeluar dari kumpulan tersebut.

 

            Setelah itu disentuh pula tentang soal qias dan ijtihad dan bila qias itu boleh digunakan dan bila pula tidak boleh digunakan, di samping menerangkan orang-orang yang boleh melakukan qias serta orang-orang yang tidak boleh melakukannya. Beliau juga telah mengecam konsep istihsan serta menentang mereka yang beramal dengannya. Dengan sebab itu beliau dianggap orang yang pertama sekali membuat garis-garis kasar tentang kajian Ilmu Usul Fiqah. Garis-garis ini telah menjadi panduan ulama-ulama yang lahir selepasnya.

 

            Bercakap tentang soal ini al-Razi ada menyebutkan, “Bahawa perhubungan Imam Syafie dengan Ilmu Usul Fiqah adalah seperti hubungan Khalil bin Ahmad dengan Ilmu Arudh”. Ini ialah kerana sebelum Aristotle, orang ramai mengemukakan alasan-alasan atau membuat penentangan berdasarkan kepada persediaan-persediaan semula jadi yang ada pada mereka tanpa ada satu peraturan yang tertentu bagi menyusun dan mengeluarkan alasan serta hujah yang baik. Jadi tidak hairanlah kalau pendapat-pendapat mereka tidak teratur dan tidak sempurna, kerana persediaan semula jadi tanpa didokong oleh sesuatu peraturan atau undang-undang umum, jarang membawa kejayaan. Aristotle telah menyedari keadaan ini lalu beliau mengasingkan dirinya dari orang ramai dan akhirnya berjaya mensifatkan ilmu logik. Beliau mengemukakan peraturan atau undang-undang umum yang boleh dijadikan panduan untuk menyusun dan mengemaskan alasan-alasan serta hujah-hujah mereka. Begitu juga penyair-penyair sebelum Khalil bin Ahmad melahirkan sajak-sajak mereka berpandukan kepada persediaan semula jadi yang ada pada mereka, Khalil bin Ahmad telah berjaya mengemukakan Ilmu Arudh yang membawa peraturan atau undang-undang umum untuk memberikan panduan di dalam mengetahui sajak-sajak yang baik serta mana pula yang tidak bermutu. Begitu juga keadaannya dengan Imam Syafie, orang ramai sebelum ini menyentuh tentang masalah-masalah yang berhubung dengan Usul Fiqah tanpa mempunyai satu peraturan atau undang-undang umum yang boleh dijadikan panduan bagi mengetahui dalil-dalil syarak, dan bagaimana untuk mendapatkan alasan-alasan daripadanya. Apabila muncul Imam Syafie, beliau telah mengeluarkan dasar-dasar mengenai Ilmu Usul Fiqah serta meletakkan garis-garis panduan yang boleh diikuti oleh orang ramai bagi mengetahui kedudukan dalil-dalil syarak. Dengan ini jelaslah bahawa hubungan Imam Syafie dengan ilmu pengetahuan syarak bolehlah dibandingkan dengan hubungan Aristotle dengan ilmu pengetahuan yang bercorak akal fikiran. Imam Syafie telah menulis risalah Ilmu Fiqah ini ketika beliau berada di Baghdad. Setibanya di negeri Mesir beliau telah menulis semula risalah tersebut. Bagaimanapun kedua-dua risalah tersebut mengandungi maklumat-maklumat yang banyak dan berfaedah. Walaupun ada ramai orang yang menulis tentang ilmu ini secara yang meluas selepas Imam Syafie, kerana beliaulah yang mula-mula mengemukakan ilmu tersebut dan  beliaulah orang yang mendahului di dalam bidang ini.[16]

 

            Ya, walaupun Ibnu Nadim ada meriwayatkan bahawa Muhammad bin Hasan pernah menulis mengenai Ilmu Usul Fiqah[17], tetapi buku tersebut tidak sampai kepada kita sehingga dapat kita membuat perbandingan antara kedua-duanya, dan sehingga dapat kita mengetahui apakah yang telah diambil oleh Imam Syafie dari Muhammad bin Hasan serta apa pula yang diciptakannya sendiri.

 

            Sebenarnya ada dua cara yang diikuti oleh pencipta-pencipta Ilmu Usul Fiqah.

Pertama: Meletakkan dasar-dasar atau kaedah yang boleh memberikan panduan kepada seseorang mujtahid untuk mendapatkan hukum-hukum dari punca-punca  perundangan, iaitu al-Qur`an, Hadis, Ijmak dan Qias.

Kedua: Mengeluarkan kaedah-kaedah umum bagi Ilmu Fiqah dalam setiap bahagian ilmu tersebut, serta membincangkan dan mempraktikkannya di atas masalah ranting-ranting. Umpamanya dilahirkan kaedah-kaedah atau peraturan umum bagi jual beli atau sewa-menyewa dengan membuat ketetapan-ketetapan baginya serta menerangkan cara-cara untuk melaksanakannya.                         

Kedua-dua cara ini bolehlah dianggap sebagai Usul Fiqah. Cara kedua telah diikuti oleh orang-orang Eropah seperti yang dapat kita lihat dalam buku “Dasar-dasar Syariah” oleh Bentam dan lain-lainnya. Manakala Imam Syafie pula memilih cara yang pertama. Cara ini dipilihnya oleh kerana terdapat perdebatan yang sengit di antara ahli-ahli hadis dan ulama fiqah di satu pihak, dan di pihak yang lain pula terdapat perdebatan yang sengit antara ahli-ahli fiqah Iraq dengan ahli-ahli fiqah Hijaz. Jadi perselisihan dan perdebatan ini menyebabkan beliau merasakan perlu diletakkan kaedah-kaedah yang boleh mereda atau melenyapkan perselisihan tersebut. Di samping itu cara yang kedua lebih sesuai dengan perundangan-perundangan yang diciptakan oleh manusia yang hanya bergantung kepada teori-teori akal fikiran semata, dan juga boleh diubah supaya dapat diselaraskan dengan teori-teori falsafah atau teori-teori tamadun manusia. Walau bagaimanapun cara yang kedua ini juga telah diikuti oleh sebahagian dari ulama-ulama Islam, contohnya seperti yang dapat kita lihat dalam buku “al-Asybah wan-Nadzair” oleh Ibnu Nijim. Bagaimanapun cara ini tidak lama diikuti.

 

            Penyentuhan mengenai Usul Fiqah ini tidak sahaja dilakukan oleh Imam Syafie dalam buku Risalahnya sahaja, malahan soal-soal ini disentuhnya di dalam beberapa bahagian dari buku “Al-Um”, sebagai contohnya beliau menyentuh tentang golongan-golongan yang mengingkari dan tidak menggunakan langsung dengan hadis.[18] Dalam satu bahagian yang lain beliau mengecam dasar al-Istihsan.[19] Dengan ini jelas bahawa beliau telah bertembung dengan banyak masalah ranting, masalah-masalah ini menarik perhatian beliau kepada berbagai prinsip atau dasar-dasar, beliau merenungi dan mengkaji dasar-dasar tersebut lalu dibuat kaedah-kaedah yang tertentu mengenainya. Kemudian kaedah-kaedah ini disempurnakan dan diberi penyusunannya, kemudian barulah dikeluarkan oleh beliau seperti yang terdapat dalam buku Rislahnya. Beliau mempunyai peranan yang besar di dalam menyusun dasar-dasar al-Ijmak dan beramal dengannya, serta menerangkan apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai baginya. Beliau juga telah menyusun dasar-dasar al-Qias yang diikuti oleh Abu Hanifah, serta meletakkan dasar-dasar yang berhubung dengannya, di samping menjelaskan bahagian-bahagiannya dan mengemukakan alasan-alasan atau ellat-ellatnya serta menerangkan bila dasar tersebut boleh digunakan dan bila pula tidak boleh digunakan.

 

            Di dalam menulis buku “Al-Risalah” ini, beliau telah berpandu dengan cara-cara yang terdapat dalam Ilmu Fiqah, iaitu dengan cara meletakkan kaedah-kaedah yang tertentu bagi seseorang mujtahid dan memaksanya berpandukan kaedah-kaedah tersebut atau yang sama dengannya. Dengan itu ijtihad yang dilakukan itu tidaklah bertentangan antara satu sama lain. Dengan itu juga tidaklah menyebabkan seorang mujtahid itu, pada satu masa berpandukan dengan perkara yang am, kemudian pada satu masa yang lain mengatakan bahawa alasannya adalah diragukan, atau pun ada pada satu ketika ia berpandukan kepada alasan yang khas kemudian pada ketika lain mengatakan pula bahawa alasan tersebut mempunyai kemungkinan yang ianya adalah alasan khusus….dan sebagainya. Tidak syak lagi bahawa peraturan-peraturan yang dikemukakan ini boleh menyelaras dan menyatukan pelajaran Ilmu Fiqah, dan tidak menyebabkan pertentangan di dalam masalah-masalah ranting.

 

 

BUKU “AL-UM”

 

            Buku ini adalah merupakan karya Imam Syafie yang terpenting yang ada pada kita. Dalam hubungan ini, baru-baru ini timbul satu pertelingkahan pendapat, iaitu sama ada buku ini ditulis oleh Imam Syafie atau pun ianya ditulis oleh al-Buwaiti. Saya rasa kalaulah tajuk perselisihan itu dapat ditetapkan maka agak mudah bagi kita untuk menyelesaikannya. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahawa kandungan buku “al-Um” yang ada di tangan kita hari ini adalah ditulis oleh Imam Syafie, dan bahawa beliau yang bertanggungjawab untuk menulis dan menyusun buku tersebut seperti yang ada pada hari ini. Ada beberapa alasan yang boleh kita kemukakan tentang pendapat yang kita sebutkan tadi, antaranya dalam permulaan beberapa bahagian buku ini terdapat ayat yang begini: Kami telah diberitahu oleh al-Rabie’, katanya: “Imam al-Syafie berkata”, ayat yang seperti ini sudah tentulah tidak ditulis oleh Imam al-Syafie. Kemudian di dalam beberapa bahagian buku ini menerangkan bahawa Imam Syafie telah mengubahkan sikapnya atau pendapatnya. Umpamanya ada dituliskan: Berkata al-Rabie’ bahawa Syafie mengubah pendiriannya mengenai hak memilih secara melihat.[20] Sudah tentu agak mustahil ayat-ayat seperti ini ditulis oleh Imam Syafie. Dalam pada itu pun tidak ada orang yang boleh menafikan bahawa buku “al-Um” mengandungi pendapat-pendapat Mazhab Syafie. Apa yang jelas bagi kita bahawa kandungan buku “al-Um” ini ialah kumpulan rencana-rencana yang direncanakan oleh Imam Syafie di dalam kumpulan pelajarannya. Rancana-rencana ini kemudiannya disalin dan ditulis oleh murid-muridnya, kemudian mereka masukkan beberapa pandangan atau komentar dari mereka, kemudian riwayat-riwayat mengenai rencana ini berlainan antara satu sama lain. Buku “al-Um” yang ada pada kita ialah dari riwayat al-Rabie’ al-Murady yang dipetik dari Imam Syafie.

 

            Bagaimanapun naskhah buku “al-Um” yang ada pada kita mengandungi tujuh jilid, kebanyakkannya adalah pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafie yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Di samping itu terdapat juga pandangan-pandangan atau komentar murid-muridnya yang dipisahkan dari pendapat-pendapat Imam Syafie supaya tidak menjadi kesamaran kepada pembaca. Kandungan inilah yang diberi nama “al-Um”. Buku ini disusun selaras dengan bahagian-bahagian yang terdapat dalam Ilmu Fiqah, seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Malik. Di samping itu terdapat juga bahgian-bahagian mengenai Usul Fiqah seperti yang kita sebutkan dahulu.

 

            Bahagian yang terdapat dalam buku “al-Um” ini telah direncanakan oleh Imam Syafie sewaktu beliau tinggal di negeri Mesir. Ulama-ulama telah membahagikan fiqah Imam Syafie kepada dua bahagian:

Pertama: Yang lama; iaitu apa yang ditulis atau pendapat yang dikeluarkan oleh beliau sewaktu berada di negeri Iraq.

Kedua: Yang baharu; iaitu apa yang ditulis atau dikeluarkan oleh beliau sewaktu berada di negeri Mesir.

Ini ialah kerana Imam Syafie telah mengubah setengah-setengah pendapat yang pernah dikeluarkannya dahulu. Perubahan ini berlaku kerana Imam Syafie telah bergaul dengan ulama-ulama yang berada di negeri Mesir. Beliau juga mendengar hadis-hadis yang sahih menurut pandangan mereka. Di samping itu beliau mendapati pengikut-pengikut al-Lais bin Saad menerangkan pendapat-pendapat dan fiqah-fiqah yang dikeluarkan oleh guru mereka. Selain dari itu Imam Syafie juga melihat sewaktu berada di Mesir suasana-suasana kemasyarakatan yang berlainan dari apa yang dilihatnya di negeri Iraq dan di negeri Hijaz. Dengan sebab itulah beliau telah mengubah setengah-setengah pendapatnya, dan pendapat yang baru ini dikenali dengna mazhab atau aliran baharu.

 

            Menerusi buku “al-Um” kita dapat melihat segala keistimewaan yang pernah kita sebutkan tentang Imam Syafie, beliau memiliki bahasa yang fasih, cara-cara penyampaiannya yang matang. Kadang-kadang gaya bahasanya dipengaruhi oleh gaya bahasa orang-orang Badwi dan kepitahan mereka, dan kadang-kadang kita dapat melihat gaya bahasa orang-orang Quraisy serta penggunaan ayat-ayat yang pendek dan ringkas. Walau bagaimanapun ada setengah golongan melahirkan beberapa kesalahan bahasa, yang menurut mereka telah digunakan oleh Imam Syafie, tetapi kesalahan-kesalahan tersebut sebenarnya tidaklah boleh dianggap sebagai kesalahan, kerana ahli-ahli tatabahasa mengharuskan penggunaan ayat-ayat tersebut. Satu perkara yang tidak dapat diragukan ialah Imam Syafie telah menggunakan gaya bahasa atau ibarat-ibarat yang bernas, jitu dan tinggi nilainya.

 

            Buku tersebut juga memperlihatkan kemampuan Imam Syafie di dalam berdebat dan berbincang. Kebanyakkan gaya bahasa yang digunakan adalah berbentuk gaya bahasa perbincangan atau perdebatan, hingga kadang-kadang beliau membayangkan ada pihak yang berdebat dengannya, kemudian perdebatan-perdebatan tersebut diberikan jawapan-jawapannya. Kadang-kadang digunakan gaya bahasa, “Kalau seorang itu berkata sekian, sekian, maka saya akan menjawab sekian, sekian”. Sebagai contohnya beliau menyebutkan: Orang itu berkata: “Pembeli dan penjual berhak mendapatkan hak memilih di dalam berjual beli selagi kedua-dua belum berpisah”. Kata saya: “Pendapat yang kamu sebutkan itu agak mustahil dan tidak seharusnya dituturkan”. Katanya: “Kenapa ia mustahil dan kenapa ia tidak seharusnya dituturkan?”. Jawab saya: ………….. begitulah seterusnya. Cara ini banyak sekali digunakan oleh Imam Syafie. Bentuk ini seperti yang kita dapat melihatnya adalah berbentuk dialog Socrates. Bentuk ini tidak syak lagi adalah hasil dari pengaruh cara-cara yang diikuti oleh orang-orang Iraq dalam hujah-hujah mereka.

 

            Buku “al-Um” juga memperlihatkan kepada kita bahawa Imam Syafie adalah seorang ahli hadis, kerana beliau banyak sekali menggunakan hadis sebagai alasannya. Di samping adalah seorang yang banyak menggunakan dasar al-Qias. Umpamanya beliau menyebutkan, katanya: “Pendapat ini kita terima, kerana ia adalah pendapat sebilangan besar dari orang-orang Hijaz, dan juga pendapat sebilangan besar dari ahli-ahli Al-Salaf”.[21] Dalam bahagian lain pula beliau menyebutkan begini: “Pendapat kamu mengenai anjing adalah selaras dengan perintah yang dikeluarkan oleh Rasulullah, dan babi pula, walaupun keburukkannya tidak melebihi anjing, tetapi ia adalalah tidak lebih baik daripadanya. Jadi kami qiaskan babi ini dengan anjing”.[22] Dan banyak lagi contoh seperti ini.

 

            Sementara itu beliau juga terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang terdapat di negeri Mesir, sebagai contohnya ketika beliau membincangkan tentang contoh-contoh ‘Sighah’ yang digunakan dalam perkara wakaf, maka diambil contoh-contoh dari wakaf rumah-rumah yang terdapat di daerah Fustat, di negeri Mesir.[23] Ketika menyentuh tentang jenis-jenis tanah pula, beliau membawa contoh-contoh tanah seperti ‘tanah Arman’ dan ‘tanah Buhairah’, kemudian dibandingkan tanah-tanh tersebut dengan tanah-tanah yang dilihatnya di negeri Hijaz.[24] Beliau juga menyentuh tentang kertas-kertas yang didapati di negeri Mesir dan bilakah ia boleh diberi pinjam dan bila pula tidak harus dilakukan.[25] Beliau juga ada menyentuh tentang saksi-saksi yang dibuat oleh penyair-penyair, bilakah saksi-saksi tersebut harus diterima. Dalam hal ini penyair-penyair di Mesir adalah menjadi panduannya.[26]

 

            Pendek kata buku ini mengandungi intisari yang banyak memperlihatkan cara ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafie dan juga tentang Ilmu Fiqah yang dikemukakankannya. Di samping memperlihatkan pengaruh-pengaruh yang terdapat di negeri Mesir yang melahirkan aliran baru di dalam Mazhab Syafie.

 

 

PENGIKUT-PENGIKUT IMAM SYAFIE

         

            Imam Syafie mempunyai ramai sahabat yang mengambil dan mempelajari daripada beliau. Mereka juga bertanggungjawab untuk mengekal dan menyebarkan mazhabnya. Sebahagian dari sahabat-sahabatnya berada di negeri Iraq, manakala sebahagian yang lain terdapat di negeri Mesir. Di antara mereka yang terdapat di negeri Mesir ialah al-Buwaiti, al-Mazni dan al-Rabie’ al-Murady.

 

            Al-Buwaiti, nama sebenarnya ialah Yusof bin Yahya. Beliau digelar dengan nama al-Buwaiti, mengambil sempena nama daerah ‘Buwaiti’ iaitu salah sebuah daerah yang terdapat di bahagian hulu negeri Mesir. Beliau adalah murid Imam Syafie yang terkenal sekali. Beliau telah menggantikan Imam Syafie bagi meneruskan kumpulan pelajaran yang diasaskan oleh Imam Syafie. Sewaktu hidupnya beliau banyak mengeluarkan fatwa-fatwa berdasarkan Mazhab Syafie. Beliau mempunyai murid yang ramai dan mereka ini pula bertanggungjawab menyebarkan Mazhab Syafie. Beliau menulis sebuah buku yang diberi nama ‘al-Mukhtasar”. Dalam buku ini beliau telah meringkaskan pendapat-pendapat dan fikiran yang dikeluarkan oleh Imam Syafie.

 

            Bercakap tentang al-Buwaiti ini, Ibnu Abdul Bar ada menerangkan katanya: Ibnu Abi al-Lais, iaitu seorang kadi di Mesir yang menganut Mazhab Hanafi, merasa dengki dan memusuhi al-Buwaiti. Semasa timbul tragedi mengenai konsep al-Qur`an itu makhluk, beliau telah dihantar oleh Ibnu Abi al-Lais bersama-sama dengan beberapa orang lagi ke Baghdad. Beliau adalah seorang sahaja dari pengikut Mazhab Syafie yang dikirim ke sana. Beliau telah dipenjarakan di kota Baghdad kerana menentang fahaman yang mengatakan bahawa al-Qur`an itu dijadikan, bahkan beliau berpendapat bahawa al-Qur`an adalah kata-kata Allah dan bukannya makhluk. Dengan sebab itulah beliau telah dipenjarakan, dan meninggal dunia dalam tahanan ini pada tahun 231 H.[27]

 

            Al-Mazni pula, nama sebenarnya ialah Ismail bin Yahya, adalah merupakan sahabat Imam Syafie yang mempunyai kemampuan yang luas dalam soal perdebatan dan perbincangan serta dapat menyelami pengertian-pengertian yang halus. Beliau kadang-kadang berselisih faham dengan Imam Syafie dalam beberapa pendapatnya. Dengan sebab itulah kita dapati beliau kadang-kadang sesudah membawa sesuatu pendapat Imam Syafie beliau menyebut katanya: “Pendapat ini tidak ada pada saya”.[28]

 

            Nampaknya beliau juga telah mengalami tragedi mengenai peristiwa perbincangan tentang al-Qur`an sama ada ia makhluk atau tidak. Walau bagaimanapun beliau telah mengeluarkan pandangan yang dapat menyelamatkan beliau dari tindakan yang dilakukan kepada orang-orang yang menentang pendapat bahawa Al-Qur`an itu makhluk. Dengan sebab itu beliau telah dikecam oleh musuh-musuhnya yang terdiri dari orang-orang Mesir, hingga kumpulan pelajarannya hampir-hampir lengang tidak dikunjungi oleh murid-muridnya. Tetapi keadaan ini tidak berpanjangan, bahkan kumpulan pelajarannya kembali semula seperti keadaan yang dahulu, malahan makin bertambah ramai lagi bilangan orang yang mengikutinya. Beliau adalah yang banyak sekali menulis tentang Ilmu Fiqah aliran Imam Syafie. Di antaranya ialah ‘al-Mukhtasar’. Buku-buku yang ditulis oleh beliau telah tersebar merata-rata tempat, dan dengan ini telah memberikan sumbangan yang besar untuk mengembangkan aliran Mazhab Syafie. Beliau meninggal dunia pada tahun 264 H.

 

            Al-Rabie’ Al-Murady pula ialah seorang hamba yang bernaung di bawah suku Murad. Beliau adalah tukang azan di Masjid Amru Ibnu-al-As di kota Fustat. Mungkin beliau ini merupakan murid Imam Syafie yang agak lembab sedikit, dan ada pula yang mengatakan bahawa beliau adalah seorang yang pelupa.[29] Tetapi dalam pada itu pun beliau adalah seorang yang dipercayai di dalam riwayat-riwayat yang dibuatnya, malahan kalau sekiranya terdapat pertentangan antara riwayat yang dibuat oleh beliau dengan riwayat yang dibuat oleh al-Mazni, maka sahabat-sahabat Imam Syafie lebih mengutamakan riwayatnya. Beliau banyak sekali mengambil ilmu pengetahuan dari Imam Syafie. Naskhah buku “al-Um” yang ada pada kita hari ini adalah berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang dibuat olehnya, beliau telah meninggal dunia pada tahun 270 H.

 

            Sebagai kesimpulannya, bolehlah dikatakan bahawa al-Buwaiti adalah lebih matang dalam Ilmu Fiqah dari sahabat-sahabatnya, sedangkan al-Mazni pula lebih petah, lebih pandai, serta lebih bijak dari kawan-kawannya. Al-Murady pula adalah orang yang paling banyak sekali meriwayatkan dari Imam Syafie. Masing-masing mereka ini mempunyai kelebihan yang tersendiri.

 

            Satu perkara yang dapat dilihat bahawa sahabat-sahabat Imam Syafie tidak banyak yang berselisih pendapat dengannya, seperti keadaannya dengan sahabat-sahabat Abu Hanifah. Masalah-masalah yang menjadi perselisihan antara sahabat-sahabat Syafie dengan guru mereka adalah sedikit dan ianya boleh dibilang. Perselisihan-perselisihan ini ialah berkisar di dalam masalah mengeluarkan masalah-masalah ranting dan dasar-dasar yang tertentu. Ini berbeza sekali dengan apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat Abu Hanifah, kerana kita dapati umpamanya Abu Yusof, Muhammad bin al-Hasan serta Zufar telah berselisih dengan guru mereka bukan sahaja dalam masalah-masalah ranting malahan juga dalam soal-soal dasar. Perkara ini bagi saya adalah disebabkan oleh dua faktor:-

1.      Mazhab Abu Hanifah tidak ditulis sendiri oleh Abu Hanifah, bahkan yang menulisnya ialah sahabat-sahabatnya. Sebenarnya perkara ini berlaku kerana dalam masa hidup Abu Hanifah belum tiba lagi peringkat zaman penulisan. Beliau hanya menciptakan bentuk-bentuk baru dalam Ilmu Fiqah. Perkara ini diserahkan kepada murid-muridnya untuk mencatat dan menulisnya. Ini memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabatnya untuk menentang dan menyalahi pendapat-pendapatnya ketika mereka membuat perbandingan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya, begitu juga ketika menyelaraskan masalah-masalah tersebut dengan dasar-dasar yang dibuat oleh beliau.

2.      Faktor yang kedua seperti yang kita ketahui bahawa Mazhab Abu Hanifah lebih cenderung kepada aliran fikiran jika dibandingkan dengan Mazhab Syafie. Jadi penggunaan akal fikiran ini lebih memberikan kebebasan kepada pengikut-pengikutnya, dan ini tidak terdapat di kalangan mereka yang menganut aliran hadis atau yang hampir dengan aliran ini.        

 

 

PENUTUP:


[1]– Lihat “Tawali al-Ta’sis” oleh Ibnu Hajar, m.s. 5.

[2]– Lihat “al-Um” juzu’ 1, m.s. 174.

[3]– Lihat “al-Um” juzu’ 5, m.s. 118.

[4]-Lihat “al-Um” juzu’6, m.s. 179.

[5]– Lihat wasiat tersebut dalam buku “al-Um” juzu’ 4, m.s. 48.

[6]– Lihat “Ibnu Hajar” m.s. 77.

[7]-Lihat “Manakib al-Syafie” oleh Fakhrul Razi, m.s. 28.

[8]– Orang-orang yang terdahulu seperti sahabat-sahabat dan tabi’in.

[9]– Lihat “Risalah al-Syafie Fil Usul” m.s. 70.

[10]– Ertinya melakukan sujud sewaktu membaca ayat-ayat yang tertentu.

[11]– Lihat “Fakhrul Razi” m.s. 27.

[12]– Fahaman yang mengatakan segala sesuatu ini adalah disebabkan qadar atau masa.

[13]– Lihat “Fakhrul Razi” m.s. 148.

[14]– Lihat “Fakhrul Razi” m.s. 148.

[15]-Lihat “Fakhrul Razi” m.s. 243.

[16]– Lihat “Fakhrul Razi” m.s. 100, begitu juga lihat buku “al-Syafie Wadhi’ Usul Fiqah” oleh Abdul Razak.

[17]– Lihat “al-Fahrasat” m.s. 204.

[18]– Lihat “al-Fahrasat” juzu’ 7, m.s. 250.

[19]– Lihat “al-Fahrasat” juzu’ 7, m.s. 267.

[20]– Lihat “al-Um” juzu’ 3, m.s. 3.

[21]– Lihat “al-Um” juzu’ 3, m.s. 3.

[22]– Lihat “al-Um” juzu’ 1, m.s. 5.

[23]– Lihat “al-Um” juzu’ 3, m.s. 281.

[24]– Lihat “al-Um” juzu’ 3, m.s. 103.

[25]– Lihat “al-Um” juzu’ 6, m.s. 212.

[26]– Lihat “al-Um” juzu’ 3, m.s. 109.

[27]– Lihat “al-Intiqa’” m.s. 64.

[28]– Lihat “Tabaqt al-Syafieyyah” juzu’ 1, m.s. 243.

[29]– Lihat “Al-Tabaqat” juzu’ 1, m.s. 260, dan lihat juga Ibnu Abd. Al-Bar m.s. 112.

HUKUM AHLI KITAB

October 16, 2008

 

MUQADDIMAH

 

Kajian ini bertujuan membandingkan pendapat mazhab Shafie dan ulama-ulama lain berkenaan dengan ahlil Kitab dan implikasi yang terhasil dari perkembangan dunia semasa.

 

DEFINASI

 

Ahlil Kitab didefinasikan secara umumnya sebagai golongan manusia yang menganut agama samawi iaitu agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perlantikan rasul-rasulnya serta diturunkan kepada mereka Kitab yang menerangkan kepada mereka tentang SyariatNya. Golongan ini samada yahudi atau nasrani adalah pada asalnya mempercayai Tawhid.

 

Al Quran mensifatkan mereka sebagai                               (golongan yang diberikan al Kitab) iaitu golongan yang mendapat panduan dari langit, walau bagaimanapun, mereka di zaman Rasulullah SAW telah terdedah kepada penyelewangan dan mengubah kitab asal. Namun begitu, Al Quran masih memanggil mereka sebagai ahli kitab(golongan yang mengikut al Kitab). Sejarah pengubahan isi Kitab berlaku beberapa kali dalam sejarah sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW.

 

HUKUM SEMBELIHAN DAN PERKAHWINAN

 

Dalam perbahasan Fiqh, segala kekhilafan pendapat tentang hokum yang berkait adalah bersumber dari firman Allah:

 

 

 

 

“ dan makanan golongan ahlil kitab adalah halal kepada kamu dan makanan kamu adalah halal kepada mereka…..”

 

Berdasarkan ayat di atas, jumhur ulama telah menyatakan bahawa seseorang lelaki Muslim boleh mengahwini perempuan ahlil kitab. Demikianlah juga hukum memakan sembelihannya.

 

Walau bagaimanapun, di dalam kitab al mukhtasar al nafie fi fiqh al imaniyya menyebutkan bahawa di dalam mazhab Syiah imamiyya, memakan sembelihan mereka adalah tidak harus. Di kalangan ahli sunnah wal jamaah, terdapat juga sebahagian ulama dari kalangan mazhab hanafi yang menyatakan bahawa ayat ini telah dimansukhkan.

 

HUKUM BERKAHWIN DENGAN PEREMPUAN AHLIL KITAB

 

Menurut Ahmad dan Shafie, bapanya yang kafir berhak menjadi wali dengan bersaksikan dua saksi Muslim, manakala menurut al Qadhi pula, bapanya tidak layak menjadi wali kerana kecacatan pada syarat adil, maka wali menurut pendapat ini adalah berpindah kepada wali hakim.

 

HUKUM SEMBELIHAN AHLIL KITAB

 

Penyembelih yang tidak boleh dimakan dagingnya dan tidak sah penyembelihannya adalah kafir yang tidak ahlil kitab seperti musyrik, athes, murtad sekalipun dengan menganut agama yahudi atau nasrani, ini berdasarkan firman Allah:

 

“Dan apa-apa yang disembelihkan dengan nama berhala-berhala”

 

 

 

 

“Dan apap-apa yang disembelih bukan kerana (dengan nama) Allah”

 

Maka dari yang telah disebutkan ini, Dr. Wahbah Az Zuhaili menerangkan di dalam al fiqhul islami wa adillatuhu² bahawa daging yang diimport dari negara-negara penyembah patung seperti Jepun atau komunis atau Negara yang penganutnya tidak menganut agama samawi seperti India adalah haram memakannya melainkan sekiranya binatang itu disembelih oleh orang-orang Islam.

 

Satu lagi catatan yang perlu dibuat disini ialah sembelihan orang-orang Kristian di Indonesia yang mana asal mereka adalah beragama Islam adalah tidak harus dimakan kerana mereka termasuk dalam golongan murtad.

 

Adapun sembelihan ahlil Kitab, maka jelas sekali berdasarkan ayat dia atas sebagaimana yang diputuskan oleh jumhur al ulama bahawa hokum memakan sembelihannya adalah harus. Yang dimaksudkan dengan harus di sini ialah bahagian binatang yang pada pandangan agama mereka adalah harus memakannya dan tidak pula diharamkan oleh agama kita. Menurut az Zuhaili, harus memakan sembelihan mereka sekalipun kita tidak mengetahui samada mereka menyebutkan nama Allah atau tidak ketika menyembelihnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

 

 

 

 

“Sesungguhnya dihalalkan sembelihan golongan Yahudi dan Nasrani kerana mereka beriman kepada (Kitab) taurah dan injil

   Namun begitu, sekiranya seseorang itu mengetahui bahawa si ahlil kitab tadi menyembelih dengan sesuatu cara yang dilarang oleh Islam seperti menyembelih di atas nama Al Masih atau untuk mensucikan gereja mereka, maka hukumnya adalah haram memakan sembelihan tersebut.

 

Ini jelas dapat difahami berdasarkan firman Allah :

 

 

 

“Dan apa-apa yang disembelih bukan kerana (dengan nama )Allah”

 

 

 

“Dan janganlah kamu makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah (pada masa sembelihnya)”

 

Dalam membincangkan tentang harus memakan sembelihan mereka, mazhab shafie telah meletakkan satu syarat tambahan iaitu ahlil kitab itu mestilah bukan dari kalangan anak cucu nabi ya’kub(Bani Israel). Mohamad Khatib Al Sharbini telah menyebut di dalam al mughninya bahawa pendapat yang azhar ialah halal sembelihan ahlil kitab sekiranya di ketahui bahawa nenek moyang mereka yang mula-mula menganut agama itu telah berpegang kepada ajaran Nabi-Nabi Musa dan Isa iaitulah ajaran asal yang diturunkan sebelum pembatalan ajaran tersebut dan pindaannya.

 

Sekiranya mereka dari kalangan Bani Israel pula, disyaratkan pula mereka mestilah tidak mengetahui akan pembatalan syariatnya atau penyelewengan terhadap syariat tersebut, maka sembelihannya adalah boleh dimakan. Sekiranya mereka mengetahui tentang pembatalan atau penyelewengan syariatnya, maka tidaklah harus lagi dimakan sembelihannya. Ini kerana pegangan mereka kepada agama itu pada masa mereka tidak mengetahui tentang penyelewengan itu adalah suatu pegangan yang benar.

 

Dr. Zuhaili menolak pendapat ini dengan berhujjahkan bahawa tidak adapun sahabat-sahabat Nabi yang membahaskan perkara demikaian dalam memakan sembelihan mereka atau berkahwin denga gadis-gadis mereka. Maka baginya, syarat yang di letakkan dalam mazhab shafie itu tidak disertakan denga dalil yang kuat. ³Lihat j 3  ms 652

 

Pandangan yang lebih mudah dan ringan lagi untuk diamalkan ialah dari bekas Syeikhul Azhar, Jadul Haq Ali Mohammad Jadul Haq. Beliau telah menge;uarkan ftwa semasa menjawat jawatan mufti Kerajaan Mesir harus memakan sembelihan ahlil kitab sekalipun sembelihannya tidak menyebutkan nama Allah. Sebenarnya pendapat ini tidaklah pelik bukan sahaja di Mesir malahan di seluruh Negara Arab di mana orang-orang Islam di sana biasa dilihat memakan daging sembelihan orang-orang Kristian.

 

HUKUM SEBAGAI AHLI AZ ZIMMAH

 

Telah ijma’’ di kalangan Ulama bahawa ahlil Kitab boleh menjadi ahlil zimmah dalam Negara Islam sebagaimana yang telah berlaku di zaman Rasulullah SAW.

 

CATATAN

 

Pertama: Dalam sejarah Islam, Saidina Umar Al Khattab pernah melarang sahabat-sahabat berkahwin dengan perempuan ahlil kitab ini. Ini kerana beliau melihat beberapa sahabat yang berkahwin dengan perempuan ahlili kitab itu tidak lagi memelihara sembahyang mereka berjamaah di masjid.

 

Kedua: Dalam sejarah Uthmaniyyah, kerajaan itu mula menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang ketara selepas pemerintahan Sultan Sulaiman al Qanuni di mana suatu phenomenon yang telah berlaku pada masa itu ialah pemuda-pemuda Islam lebih berminat berkahwin denga perempuan Kristian berbanding dengan muslimat-muslimat Islam.

 

Ketiga: Di United Kingdom dewasa ini, masyarakat Islam telah berjaya membuka pasaran daging halal. Sejarah kejayaan pasaran ini baik untu kkita kaji dan pelajari dengan sebaik-baiknya kerana ia sebenarnya bukan sahaja memberikan kekuatan ekonomi ummat Islam di United Kingdom sahaja malahan juga kepada umat Islam seluruh dunia.

 

Dari Saudara Seagama   

Haji Hanafi Abdul Rahman

Pondok Madrasah al Huda

Wakaf Tapai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKIT KEPALA

October 16, 2008

 

 

MUQADDIMAH

Banyak ayat yang menggalakkan kita menggunakan akal fikiran .Firman Allah SWT:

 

 

Dalam kisah rasul-rasul, Allah SWt telah menceritakan di tiga tempat bagaimana Nabi Ibrahim telah m,enggunakan logic untuk menemui sesuatu kebenaran. Allah SWT berfirman:

 

 

 

Di dalam karya-karya tasauf yang di tulis oleh Ulama-Ulama terbilang, contohnya al Ghazali di dalam Ehyanya, telah banyak membicarakan tentang peranan akal. Akal di sifatkan sebagai wazir yang mempertimbangkan segala-galanya dan memutuskan sesuatu keputusan kepada hati. Hati ini pula di sifatkan sebagai raja.Wazir( menteri) dan raja yang di maksudkan di sini adalah menteri dan raja kepada segala jasad. Kedua-dua perkara inilah yang mengarahkan seluruh anggota yang lain samada tangan, kaki, lidah, mata, telinga dan lain-lain anggota supaya mengumpulkan kekayaan, kemasyhuran, kemegahan, kekuasaan dan sebagainya lagi kepada manusia.

 

Dalam ilmu perubatan, sebagai mana yang telah di catatkan oleh pakar-pakar perubatan Islam silam, kepala yang menjadi tempat letaknya wazir itu————

 

migrain 

Kepala telah di gambarkan oleh Ibn Nafis di dalam al Mujeznya sebagai:

 

PEMBAHAGIAN SAKIT KEPALA

 

A- factor yang di sebut oleh Ibn Sina sebagai asbab maadi الأسباب المادى ) iaitu respon yang terhasil akibat berlakunya abnormal pada lokasi tersebut di sebabkan oleh perubahan mizaj padanya –seperti kedudukan urat saraf yang tidak betul di kepala . Ia di bahagikan kepada:

a)  rutubahالرطوبة )( berat, tiada kepanasan,)

b) baridah & haarah( الباردة والحارة ) ( subat balghami-sawdawi, berat, tidak terlampau pedih, )

c) yabisah  ( اليابسة ) – berat tapi kurang pedih, sukar tidur malam

d) Haadah  (  الحادة ) ( berat kepala, deep pain dan pedih serta panas haraarah)

 

B- factor yang di sebut oleh Ibn Sina sebagai asbab khariji ( الأسباب الخارجى  )

 

 

1) Sebab gangguan jin atau makhluk halus samada dengan sebab sihir, kerasukan dan sebagainya lagi

 

2) Migrain yang berpunca dari angin jahat yang datang dari luar badan dan menguasai lokasi tertentu dalam kepala setelah beberapa lama bertarung dengan angina-angin dalam badan. Ia dapat di kenali dengan rasa sakit berombak-rombak , berat kepala dan kadang-kadang berubah kesakitan itu dari satu tempat ke satu tempat. Angin ini pula di bahagikan kepada dua bahagian utama iaitu:

a) angina yang baru masuk- sifatnya kuat pada panas atau sejuk dan lembut pada cengkamannya

b) angina yang telah lama mendiami badan,-sifatnya keras pada cengkamannya

 

Dalam merawati penyakit ini, Ulama mengajarkan kita membaca :

 

أعوذ بالله من همزات الشياطين ومن نفخه و نفثه

                                                                                                                 

2) Migrain yang berpunca dari angin gas buruk dalam perut akibat pemakanan yang bermasaalah, :-magrain ini terasa apabila angina tadi telah bergerak keluar dari lokasinya dan memasuki bahagian kepala.Contoh magrain yang termasuk dalam kategori ini ialah rasa sakit kepala apabila lapar sahaja dan magrain pada waktu tengah malam beserta rasa lapar, pada masa itu sukar untuk tidur

Ini di nyatakan oleh Rasulullah SAW:

 

المعدة بيت الداء

 

Yang bermaksud: Perut itu adalah rumah penyakit

 

3) Ibn Sina juga menyebutkan terdapat sejenis migraine yang berpunca dari ulat dalam kepala- dalam masyarakat melayu menamakan ini sebagai magrain yang berpunca dari resdung. Ulat ini kemungkinan berpunca dari makanan juga , tetapi sakitnya berpunca terus dari kepala, bukannya lansung dari perut

 

4) Angin yang bertindih tindan antara satu sama lain di sebabkan banyak abnormal pada badan, tempat tinggal, dan sebagainya lagi.

 

 لا يصدعون عنها ولا ينزفون

 

 

 

  كهيعص (1) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا (3) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4)

 

MALAY CLASSICAL WORK OF SHAFITE`S SCHOOL JURISPRUDENCE OF SABILUL MUHTADIN: IT`S CONTRIBUTIONS AND CHALLENGES TO THE REFORM OF THE CONTEMPORARY ISLAMIC JURISPRUDENCE IN MALAYSIA

October 16, 2008

 INTRODUCTION

 

This study is an attempt to investigate the Shafite school`s influences in Malaysia through study one of the major Malay references of fiqh. The particular book has familiar mostly in the Malay continents in Southeast Asia which were called arkhbi al malayu including Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei and four regions in South Thailand.

 

 

2 STATEMENT OF PROBLEM

 

The study will investigate how far the Sabilal Muhtadi, one of the most important classical works of fiqh in old Malay language which was written by Arshad Al Banjari has played great duty in teaching Shafite`s jurisprudence school for more than one and half centuries.  However, this work is considerable to has created a culture of extremism to the Shafite`s school among its students.

 

3HYPTHESIS

 

4OBJECTIVE OF THE STUDY

 

The key objective of this study can be divided into four points:

 

a)      To revive the “Ummah” particularly in Malaysia by looking back to a part of the history of the extremism to the Shafite`s school of jurisprudence.

b)      To clarify that the culture of extremism to the Shafite`s school of jurisprudence was shared by the classical references

c)      To analyze the effort of Malay scholars related to extremism to particular jurisprudence school might drive us to variety of lessons.

 

d)     To find possibilities of preventing the culture of extremism through study other views mentioned by the author exploring current problems that had already mentioned by the earlier contribution of the jurisprudence in Shafite’s school.

 

5 SCOPE OF STUDY

 

Extremism that had cultivated among the traditional Islamic students who engage with that textbook whether they are students or teachers

 

6RESEARCH QUESTIONS

 

1) How far the particular book had played its rule in creating the culture of extremism in people , other factors such as the teachers in delivering the lessons  , style of studying the book and environment

 

 2) How far this particular work has brought the effect positively and negatively into the area and to what extend its implication or impact of that for the Islam contemporary reform.

 

3) How the extremism to the Shafie’s school had became a helpful weapon in defending the community and protecting them from the alien influence especially exerted by the western colonialists.

 

7 SIGNIFICANCE OF THE STUDY

 

This study, upon successfully insha Allah, will attempt to suggest a better perspective for Malay Muslims in reading the particular book in present. It may serve as a material reference for ———

 

8 LITERATURE REVIEW

 

This research fits into the framework of other studies in the major Islamic sources to explore the study of comparative Islamic law in `ibadah t

 

Whoever Allah wants him to be in goodness, He makes him understand in adden (Hadith)

 

9 LIMITATION

 

The major limitation in this research is that the materials concerning the subject are mostly delivered from Malay (which speak by Malaysian and Indonesian). In fact, there are a huge number of books written by never heard name of Malaysian and Indonesian scholars such as Mohammad Abdul Latif al Khatib, Nawawi al Bantani, Dawud al Fatani, Mohamad Ershad al Banjari, Abdul Samad Al Falembani ,Sayyid Umar al Edrus, Siraj al Den Abbas that considerable as helping to understand the subject.Some of those scholars were among the prominent Shafite`s scholars in Masjidil Haram in 17-19CE. They had invested a great influences to the local school of jurisprudence. So that, it perhaps helpable to this study.

This research is hopefully not only useful for Muslims in Malaysia, but also to our other brothers in other places in order to understand one of the problems of reforming the ummah.  

 

10 METHODOLOGY

 

According to points mentioned above, my research approach is qualitative methodology and it is a descriptive study.  In preventing the problems of reform the ummah which was caused by the weakness of classical works of fiqh, my effort would be made to trace the problems of the environment of Shafie`s jurisprudence school.

Analytical Research

This method will be employed  in order to explore all —–available. Some analysis will be made on understand-through fieldwork, survey and interview groups of people.

 

Comparative approach

This research will be mainly conducted by comparing the —-with those —-A comparative study between the  Islamic classical and modern jurist will also be made in order to examine and evaluate their argument s in the events of conflict. Finally a comperative discussion on the application of law —–is also need in order to come with a complete and exhaustive legal solution to the main issue.

Library Research

This research needs to identify all available resources in the library, thus most data collections will be conducted in some libraries. References will be made to some primary and secondary sources as stated below:

a) Textbooks on Islamic. For the premiere sources, the major texts of handful of Shafite scholars will become a part of tools to examine the subject

b) Periodicals and articles under the topic of Islamic economics,

c) Other Islamic sources

 

10 CONCLUSION

11 REFERENCES

Al Banjari, Mohamad Arshad , Sabilul Muhtadin,

KEJADIAN ADAM DARI TANAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEIHATAN DAN RAWATAN PENYAKIT

September 9, 2008

 

terdapat banyak keterangan yang jelas di dalam al quran dan hadist nabi yang menyebutkan kejadian Adam adalah dari tanah, umpamanya firman Allah S.W.T:

 

aLLAH SWT MENURUNKAN SURAH AL HADIID

RAWATAN PENGASIH(BAHAGIAN PERTAMA)

September 9, 2008

Kasih adalah suatu kejadian Allah

ANGIN(1)

September 6, 2008

definasi dan kategori

dalam bahasa Arab ada dua perkataan iaitu riih dan ruhh yang ada hubungan antara satu sama

lain. riih di ertikan sebagai angin manakala ruh pula di terjemahkan sebagai ruhh . Walaupun

makna perkataan tersebut adalah berbeza tetapi pada asalnya, edua-duan adalah dari perkataan

raaha yang bererti rehat.

kejadian ruhh adalah lebih lembut dan halus dari angin di mana kewujudan angin itu boleh di

rasai melalui pergerakan benda-benda di sekelilingnya manakala kewujudan ruh tidak boleh di

rasai dengan cara begitu sebaliknya di kenali dengan cara perkara itu sendiri bergerak.
 

KETERANGAN AL QURAN TENTANG JENIS-JENIS ANGIN.

di dalam al Quran ada di sebutkan beberapa jenis angin yang menarik untuk kita mengenalinya

dengan cara yang lebih terperinci. Umpamanya Allah SWt menerangkan terdapat tiga jenis angin

yang membinasakan kaum `ADD AKIBAT MENDERHAKAI Nabi Luth iaitulah:
1)

2)

3)

ayat-ayat di atas menerangkan kekuatan tenaga angin yang berbeza. cuba kita banyangkan

apakah yang akan terjadi kepada diri kita bilamana sebahagian angin-angin tersebut berada

dalam badan kita. Jawabnya mestikan kita,sebagai makhluk yang kerdil dan lemah berbanding

dengan bukit yang pejal itu, akan binasa.
angin dapat di bahagikan kepada dua bahagian iaitu:
1) angin yang asalnya dari dalam badan
2) angin yang asalnya dari luar badan
angin dalam badan

ruh dan pecahan-pecahannya adalah dikategorikan sebagai angn asal dalam badan yang telah

tersedia wujud semenjak kelahiran manusia lagi.

 

 

 

 

Dalam masyarakat kita , terdapat suatu istilah yang di sebut angin semangat.Angin ini adalah

jatidiri yang boleh melalui proses turun naik atau jatuh bangun seserang dalammenunaikan

tanggung jawab dan kewajipannya. 

 
angin dari luar badan

 

yang di maksudkan dengan angin luar badan iailah angin yang berasal dari luar badan,

kemudiannya masuk ke dalam badan mausia lantas mempengaruhi kesihatan mausia. ini kerana

angin tersebut mengganggu bahagian -bahagian atau saraf-saraf tertentu . Dari situ, seseorang

itu akan terasa keadaan kesihatannya terganggu.

 

angin jenis ini di pecahkan kepada beberapa kategori iaitu:

i) angin makanan

ii) angin tempat tinggal

iii) angin keturunan

iv) angin umur

v) angin perangai dan watak

vi)  angin hembusan jin

vii) angin jin

iX) angin musim

 

 
i) angin makanan

– angin medu,

-uluran,

– senggugut,

– gastrik,

ii) angin tempat tinggal
-angin rumah

-angi bukit

-angin pantai

iii) angin keturunan

-angin saka

-angin hala
iv) angin umur
v) angin perangai dan watak

-angin muda
-angin memburu
– angin belajar
-angin berjoli
-angin asmara

 

vi)  angin hembusan jin

-santau angin,

– tuju-tuju,

– sihir dan cabang-cabangnya ,

-keteguran dan lain-lain ganggua lagi.

 
vii) angin jin

angin jin seperti:

– angin merah( riih ahmar)

– angin hitam (riih aswad),

– ummu sibyan (menyebabkan sawan kepada kanak-kanak-kanak dan gila meriam kepada ibu yang baru bersalin,

– ummu muldam( jin yang embawakan bisul, penyakit kulit dan sesetengah barah

 

iX) angin musim

SAKA(1)

August 18, 2008

muqaddimah

 kebiasaannya, perbincangan tentang saka di bincangkan setelah seseorang pelajar itu menguasai dua cabang ilmu yang penting iaitulah gangguan dan sihir. Perlunya seseorang itu menguasai dua tajuk tersebut terlebih dahulu kerana kedua-duanya adalah asas yang sangat penting dalam memperkenalkan tentang gangguan-gangguan yang seringkali mengganggu manusia.  

Asas

 perkataan saka di ambil dari perkataan pusaka iaitu sesuatu yang di warisi oleh waris dari si mati . pusaka biasanya di gunakan untuk merujukkan kepada harta benda manakala saka di gunakan lebih khusus untuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan makhlukhalus.

jadi, kebiasaan masyarakat kita memamahami bahawa asas saka itu adalah di ambil dari hubungan antara si mati dengan waris bilamana si waris terpaksa menerima makhluk halus tersebut. contohnya bilamana seseorang pemelihara hantu raya atau polong hendak mati, ia akan mewariskan pemeliharaannya kepada salah seorang dari warisnya. Sekiranya tidak ada seorangpun warisnya yang mahu menerima makhluk tersebut, maka pemelihara yang sedang sakit terlantar itu akan menderita satu sakit yang dasyhat.

 

 

KEJADIAN MANUSIA

me—–ruh adalah satu kejadian Allah yang berupa cahaya yang tinggi.kejadian jasad pula di dominasikan oleh tanah. akal adalah sejenis cahaya duniawi.

bilamana manusia telah muncul di dunia iaitu setelah mana di lahirkan oleh ibunya,  maka berlakulah dua percantuman  dua cahaya iaitu cahaya dari alam yang tinggi ( ruh) dan cahaya duniawi(akal).

Jasad pula bilamana bertemu cahaya dunia, ia meniggalkan tanda yang d namakan bayang-bayang. Ruh pula

HUBUNGAN SAKA DENGAN TEMPAT TIDUR PADA WAKTU MALAM

Menjadi kebiasaan permainan ini bergerak pada waktu dinihari malam, semasa waris sedang

tidur, ia datang membawa isyarat pada waktu-waktu tertentu yang lebih kurang sama seperti

pukul dua, tiga atau tiaga setengah.

  
oleh kerana itulah, amalan doa dan zikir yang di ajarkan oleh Rasulullah SAW semsa seseorang

hendak tidur menjadi suatu suatu senjata pentng bagi seseorang mangsa saka

satu dari doa yang mustahak di baca dan berperanan besar ialah : aku serahkan tulang

belakangku kepada Allah.

 

Perkataan tulang belakang yang menjadi bahagian utama kepada seluruh badan manusia dan mejadi bahagian pertama kumpulkan ntuk dibangkitkan dan di himpunkan ke padang masyhar sememangnya menjadi bahagian tumpuan oleh gangguan saka apatah lagi sewaktu tidur.

radiator-introduction

August 16, 2008

Radiators and convectors are types of heat exchangers designed to transfer thermal energy from one medium to another for the purpose of cooling and heating. The majority of radiators are constructed to function in automobiles, buildings, and electronics.

One might expect the term “radiator” to apply to devices which transfer heat primarily by thermal radiation (see: infrared heating), while a device which relied primarily on natural or forced convection would be called a “convector”. In practice, the term “radiator” refers to any of a number of devices in which a liquid circulates through exposed pipes (often with fins or other means of increasing surface area), notwithstanding that such devices tend to transfer heat mainly by convection and might logically be called convectors. The term “convector” refers to a class of devices in which the source of heat is not directly exposed.

Contents [hide]
1 Automobiles
1.1 Radiator construction
1.2 Coolant pumps
1.3 Heater
1.4 Temperature control
1.4.1 Waterflow control
1.4.2 Airflow control
1.5 Coolant pressure
1.6 Coolant
1.7 Boiling or overheating
1.8 History
1.9 Supplementary radiators
2 Aircraft
2.1 Surface radiators
2.2 Radiator thrust
2.3 Steam cooling
3 Buildings
3.1 Conventional radiators
3.2 Steam
3.3 Fan assisted radiators
3.4 Underfloor heating
3.5 Bleeding
4 Electronics
5 See also
6 Sources
7 External links
 
[edit] Automobiles
 
A typical automobile coolant radiatorIn automobiles with a liquid-cooled internal combustion engine a radiator is connected to channels running through the engine and cylinder head, through which a liquid (coolant) is pumped. This liquid is typically a half-and-half mixture of water and ethylene glycol or propylene glycol (with a small amount of corrosion inhibitor) known as antifreeze.

The radiator transfers the heat from the fluid inside to the air outside, thereby cooling the engine. Radiators are generally mounted in a position where they will receive airflow from the forward movement of the vehicle, such as behind the grill. Where engines are rear- or mid-mounted, it’s usually still necessary to mount the radiator behind the front grill, so as to achieve sufficient airflow, even though this requires long coolant pipes.
[edit] Radiator construction
Automobile radiators are constructed of a pair of header tanks, linked by a honeycomb core. This core is usually made of stacked layers of metal sheet, pressed to form channels and soldered or brazed together. For many years radiators were made from brass or copper cores soldered to brass headers. Modern radiators save money and weight by using plastic headers and may use aluminium cores. This construction is less easily repaired than traditional materials. Vintage cars may also have used radiator cores made from coiled tube, a less-efficient but simpler construction.
[edit] Coolant pumps
Radiators first used downward vertical flow, driven solely by a thermosyphon effect. Coolant is heated in the engine, becoming less dense and so rising, cooled, denser coolant in the radiator falling in turn. This effect is sufficient for low-power stationary engines, but inadequate for all but the earliest automobiles. A common fallacy is to assume that a greater vertical separation between engine and radiator can increase the thermosyphon effect. Once the hot and cold headers are separated sufficiently to reach their equilibrium temperatures though, any further separation merely increases pipework length and flow restriction.

All automobiles for many years have used centrifugal pumps to circulate their coolant, driven by geared drives or more commonly by a belt drive. This “fan belt” has a well-established reputation for being slightly unreliable, a failure being rapidly obvious as the engine overheats. Despite the name though, it’s the coolant pump’s failure that causes the overheating, not the fan.
[edit] Heater
A system of valves or baffles, or both, is usually incorporated to simultaneously operate a small radiator inside the car. This small radiator, and the associated blower fan, is called the heater core, and serves to warm the cabin interior. Like the radiator, the heater core acts by removing heat from the engine. For this reason, automotive technichians often advise operators to turn on the heater and set it to high if the engine is overheating.
[edit] Temperature control

[edit] Waterflow control
 
car engine thermostatThe engine temperature is primarily controlled by a wax-pellet type of thermostat, a valve which opens once the engine has reached its maximum operating temperature. When the engine is cold the thermostat is closed. Coolant flows to the inlet of the circulating pump and is returned directly to the engine, bypassing the radiator. Directing water to circulate only through the engine allows heat to build up, whilst avoiding localised “hot spots”. Once the coolant reaches the thermostat’s activation temperature it opens, allowing water to flow through the radiator. Optimum operating temperature is maintained by the cyclic opening and closing of the thermostat valve.
[edit] Airflow control
Other factors influence the temperature of the engine including radiator size and the type of radiator fan. The size of the radiator (and thus its cooling capacity) is chosen such that it can keep the engine at the design temperature under the most extreme conditions a vehicle is likely to encounter (such as climbing a mountain whilst fully loaded on a hot day).

Airflow speed through a radiator is a major influence on the heat it loses. Vehicle speed affects this, in rough proportion to the engine effort, thus giving crude self-regulatory feedback. Where an additional cooling fan is driven by the engine, this also tracks engine speed similarly.

Engine-driven fans are often regulated by a viscous-drive clutch from the drivebelt, which slips and reduces the fan speed at low temperatures. This improves fuel efficiency by not wasting power on driving the fan unnecessarily. On modern vehicles, further regulation of cooling rate is provided by either variable speed or cycling radiator fans. Electric fans are controlled by a thermostatic switch or the engine control unit. Electric fans also have the advantage of giving good airflow and cooling at low engine revs or when stationary, such as in slow-moving traffic.
[edit] Coolant pressure
Because the thermal efficiency of internal combustion engines increases with internal temperature the coolant is kept at higher-than-atmospheric pressure to increase its boiling point. A calibrated pressure-relief valve is usually incorporated in the radiator’s fill cap. This pressure varies between models, but is typically 9 psi (0.6 bar) – 15 psi (1.0 bar).

As the coolant expands with increasing temperature its pressure in the closed system must increase. Ultimately the pressure relief valve opens and excess fluid is dumped into an overflow container. Fluid overflow ceases when the thermostat modulates the rate of cooling to keep the temperature of the coolant at optimum. When the coolant cools and contracts (as conditions change or when the engine is switched off) the fluid is returned to the radiator through additional valving in the cap.
[edit] Coolant
Before World War II, radiator coolant was usually plain water. Antifreeze was used solely to control freezing, and this was often only done in cold weather.

Development in high-performance aircraft engines required improved coolants with higher boiling points, leading to the adoption of glycol or water-glycol mixtures. These led to the adoption of glycols for their antifreeze properties too.

Since the development of aluminium or mixed-metal engines, corrosion inhibition has become even more important than antifreeze, and in all regions and seasons too.
[edit] Boiling or overheating
On this type system, if the coolant in the overflow container gets too low, fluid transfer to overflow will cause an increased loss by vaporizing the engine coolant.

Severe engine damage can be caused by overheating, by overloading or system defect, when the coolant is evaporated to a level below the water pump. This can happen without warning because, at that point, the sending units are not exposed to the coolant to indicate the excessive temperature.

To protect the unwary the cap often contains a mechanism that attempts to relieve the internal pressure before the cap can be fully opened. Some scalding of one’s hands can easily occur in this event. Opening a hot radiator drops the system pressure immediately and may cause a sudden ebullition of super-heated coolant which can cause severe burns (see geyser).
[edit] History
The invention of the automobile water radiator is attributed to Karl Benz. Wilhelm Maybach designed the first honeycomb radiator for the Mercedes 35hp.[1]
[edit] Supplementary radiators
Some engines have an oil cooler, a separate small radiator to cool the engine oil. Cars with an automatic transmission often have extra connections to the radiator, allowing the transmission fluid to transfer its heat to the coolant in the radiator. These may be either oil-air radiators, as for a smaller version of the main radiator. More simply they may be oil-water coolers, where an oil pipe is inserted inside the water radiator. As water is denser than air, this offers comparable cooling (within limits) from a less complex and thus cheaper oil cooler.

Turbo charged or supercharged engines may have an intercooler, which is an air-to-air or air-to-water radiator used to cool the incoming air charge—not to cool the engine.
[edit] Aircraft
Aircraft with liquid-cooled piston engines (usually inline engines rather than radial) also require radiators. As airspeed is higher than for cars, these are efficiently cooled in flight and so do not require large areas or cooling fans. Many high-performance aircraft however suffer extreme overheating problems when idling on the ground – a mere 7 minutes for a Spitfire. [2]
[edit] Surface radiators
Reducing drag is a major goal in aircraft design, including the design of cooling systems. An early technique was to take advantage of an aircraft’s abundant airflow to replace the honeycomb core (many surfaces, with a high ratio of surface to volume) by a surface mounted radiator. This uses a single surface blended into the fuselage or wing skin, with the coolant flowing through pipes at the back of this surface.

As they are so dependent on airspeed, surface radiators are even more prone to overheating when ground-running. Racing aircraft such as the Supermarine S.6B, a racing seaplane with radiators built into the upper surfaces of its floats, have been described as “being flown on the temperature gauge” as the main limit on their performance. [3]

Surface radiators have also been used by a few high-speed racing cars, such as Malcolm Campbell’s Bluebird of 1928.
[edit] Radiator thrust
An aircraft radiator comprises a duct wherein heat is added. As a result, this is effectively a jet engine. High-performance piston aircraft with well-designed low-drag radiators (notably the P-51 Mustang) derived a significant portion of their thrust from this effect. At one point, there were even plans to equip the Spitfire with a ramjet, by injecting fuel into this duct after the radiator and igniting it. Although ramjets normally require a supersonic airspeed, this light-up speed can be reduced where heat is being added, such as in a radiator duct.
[edit] Steam cooling
For more details on this topic, see Evaporative cooling.
Pressurized cooling systems operate by adding heat to the coolant fluid, causing it to rise in temperature in inverse proportion to its specific heat capacity. With the need to keep the final temperature below boiling point, this limits the amount of heat that a given mass-flow of coolant can dissipate.

Attempts were made with aero-engines of the 1930’s, notably the Rolls-Royce Goshawk, to exceed this limit by allowing the coolant to boil. This absorbs an amount of heat equivalent to the specific heat of vaporization, which for water is more than five times the energy required to heat the same quantity of water from 0°C to 100°C. Obviously this allows the necessary cooling effect with far less coolant requiring to be circulated.

The practical difficulty was the need to provide condensers rather than radiators. Cooling was now needed not just for hot dense liquid coolant, but for low-density steam. This required a condenser far larger and with higher drag than a radiator. For aircraft, especially high-speed aircraft, these were soon realised to be unworkable and so steam cooling was abandoned.
[edit] Buildings
 
A cast iron household radiatorIn buildings a radiator is a heating device, which is warmed by steam from a boiler, or by hot water being pumped through it from a water heater (usually, if not quite accurately, referred to as a “boiler”).

Such radiators transfer the majority of their heat by radiation and by convection.
[edit] Conventional radiators
A conventional hot-water radiator consists of a sealed hollow metal container, usually flat in shape. Hot water enters at the top of the radiator by way of pressure, from a pump elsewhere in the building, or by convection.

As it gives out heat the hot water cools and sinks to the bottom of the radiator and is forced out of a pipe at the other end. The pipe either has a large surface area or attached fins to increase its surface area and therefore contact with surrounding air. The air near a radiator is then heated and produces a convection current in the room drawing in cold air to heat.

If set up improperly, radiators, and their supply and return pipes, can make loud banging noises like someone hammering on the pipes. This is due to either the pipes rubbing on surrounding surfaces while expanding and contracting due to heat changes or to sudden fluctuations of the supplied water pressure. Proper mounting of the radiators and supply pipes will reduce expansion noises, while upward-mounted stub ends with a trapped bubble of air (not interfering with flow, as would an un-bled radiator) will provide a cushion against pressure fluctuations, an anti-hammer device.

Stereotypical cast iron radiators (as pictured) are no longer common in new construction, replaced mostly with copper pipes which have aluminum fins to increase their surface area. In the U.K., modern domestic radiators tend to be of sheet steel construction (often with steel fins), though copper/aluminium is often found in industrial Air Handling System heat exchangers.

The radiator was invented in 1855 by Franz SanGalli. He was the first to produce a system of central heating and patented his invention in Germany and the US.

There are many designs and varieties of radiators, from conventional to modern style. Radiators are sometimes seen as an art form, much like sculpture.
[edit] Steam
 
Single-pipe steam radiatorSteam has the advantage of flowing through the pipes under its own pressure without the need for pumping. For this reason, it was adopted earlier, before electric motors and pumps became available. Steam is also far easier to distribute than hot water throughout large, tall buildings like skyscrapers. However, the higher temperatures at which steam systems operate make them inherently less efficient, as unwanted heat loss is inevitably greater.

Steam pipes and radiators are also prone to producing banging sounds (known as “water hammer”) if condensate fails to drain properly; this is often caused by buildings settling and the resultant pooling of condensate in pipes and radiators that no longer tilt slightly back towards the boiler.
[edit] Fan assisted radiators
A more recent type of heater used in homes is the fan assisted radiator. It contains a heat exchanger fed by hot water from the heating system. A thermostatic switch senses the heat and energises an electric fan which blows air over the heat exchanger.

Advantages of this type of heater are its small size and even distribution of heat around the room. Disadvantages are the noise produced by the fan, and the need for an electricity supply.
[edit] Underfloor heating
 
During construction, tubing is placed on the floor throughout the room, and later covered with a concrete layer.The current trend in radiant heating is towards underfloor heating, where warm water is circulated under the entire floor of each room in a building. A network of pipes, tubing or heating cables is buried in the floor, and a gentle heat rises into the room. Because of the large area of this type of radiator, the floor only needs to be heated a few degrees above the desired room temperature, and as a result, convection is almost non-existent. These systems are reputed to have a high level of comfort, but are generally difficult to install into existing buildings. For best results, a floor covering that conducts heat well (such as tiles) should be used.

The hypocaust was a Roman heating system using a similar principle of operation.
[edit] Bleeding
All “radiant” (ie. heat radiates from hot water) systems need to be bled, or purged of air, on occasion.

If there is air (or other gases such as Hydrogen) trapped inside the radiator, then the water cannot rise to the top, and only the bottom area gets hot. A bleed screw near the top of the radiator allows the trapped air to be ‘bled’ from the system, and thus restore correct operation. Often radiators located on upper floors will accumulate more air than ones on lower floors as the air will tend to rise to the topmost point in the system. These may have to be bled more often. Usually radiators are bled once or twice per season, or as needed. Another reason to exclude air is to minimise corrosion of the steel pressed radiators. Note that most central heating systems need a corrosion inhibitor added into the circulating hot water, so that the production of Hydrogen is minimised. This is created in untreated systems, by the action of the hot water on the iron in the absence of air (stripping off the oxygen atom to leave hydrogen as H2 when iron oxide is created). Note that if air is getting into the radiators frequently, this may be the sign of a leak somewhere, such as a dripping valve, or loose joint.
[edit] Electronics
In electronics, a radiator is also known as a radiating element. Radiating elements are a basic subdivision of an antenna. Radiating elements are capable of transmitting or receiving electromagnetic energy.